setembro 2007


TABELA DE SUBSTITUIÇÕES DE C.I.
ORIGINAL SUBSTITUTO
A614 CA7812
AN211 AN362
AN241 CA3065, HA1125, KA2101, LA1365, LA3065, MC1358, TA7176, ULC2168
AN252 AN7140
AN362 AN211
AN363 BA1320
AN420 AN240, PD240
AN1393 LN393
AN1741 LM741
AN5151 KA2913
AN5436 KA2134
AN5512 KA2131
AN6610 TDA1151
AN6650 KA2402
AN6651 KA2407
AN6684 BA6124, KA2284, LB1403
AN7180 CXA1034P, KA22132
AN7110 AN7130
AN7111 AN7131, AN7140
AN7112 KA2212, LA4140, TA7313, LA1185, TA7358
AN7130 AN7110
AN7131 AN7140, AN7111
AN7140 AN252, AN7149, AN7111
AN7149 AN7147, AN7140, AN252
AN7168 AN7178, AN7169
AN7169 AN7178, AN7168
AN7178 AN7168, AN7169
BA536 BA5402
BA1320 BA1332, BA1330, AN363
BA1330 AN7410, HA11227, KA2261, LA3361, TA7604
BA1332 BA1330, BA1320
BA3308 KA22241
BA422O HA12413, KA2242, KA42243
BA4260 KA22247, LA1260
BA5402 BA536
BA6124 KA2284, AN6884, LB1403
BA2165 KA287, LB1433
BA6137 KA2285, KB1423
BA6209 I281P
BA6238 KA8305
CA324 LM324
CA339 LM339
CA555 NE555, SDA555, LM555
CA741 LM741
CA810 TDA810
CA1190 TDA1190, IC1054
CA1310 KA22424, HA12402, TA7613, TDA1083, ULN2204, SN76115, LM1310
CA1458 LM1458, MC1458
CA3045 HA1127
CA3046 LM304 6
CA3065 FIS274, AN241, HA1I25, KA2101, LA1365, TA7176
CA3068 FIV274
CA3080 LM3080
CA3086 LM3086
CA3089 TCA3089
CA3189 TCA3189, LN3189
CA4000 TCA4000
CCE4140106914 UPD6441
CD1031 KA2130, UPC1O31H2
CD1366 KA2912
CD4O11 GD4011
CD4015 MN4015
CD4016 MC4016, MC14016
CD4023BE SD4023BE
CD4028 MC1428BCP
CD4030 TC4030BP , MC14070B
CD4034 HCF4034BE
CD4046 SCL4046BE
CD4051 MC14051BCP
CD4052 MN4052, TC4052
CD4053B CD4053
CD4059 HEF4059
CD4060MC MC4046BCP
CD4069 HCF4069
CD4078 MC14078
CD4511 MN4511
CD40106 MC14584 , MN74C14N
CD45118 MN45118
CO10444 436526, KSCl31
CPU6507 UA6507
CXA1019 CXA1191
CXA1191-S CXA1019
CXA1191 CXA1019
D75216 ACM-A-60
DBL324 LM324, KIA75902P, TA75902
DBL1032 TDA2004
DBL2018 KA8306
DN6835 DM106
EN11235 HA11235
EN11238 HA11238
FIS274 CA3064
FIV274 CA3068
HA1125 AN241, CA3065, KA2101, LA1365, TA7176, IX0043
HA1126 LA1364, M5135, TA7070
HA1127 CA3045
HA1309 HA1338
HA1339 HA1342
HA1403 TAA550
HA8944 TDA1516
HA11227 AN7140, BA1330, KA2261, TA3361
HA11235 HA11423, IX0065
HA11238 IX0062
HA11413 BA4220, KA2243
HA11423 HA11235, IX0065
HA12402 KA22424, TA7613, TDA1083, ULN2204
HA13151 PA3029
HD49741NT T334
HD4047295 I345
HM9100AI LR40992
HM9100 LR40992
IC1054 CA1190, TDA1190
IRF820 BUK444
IX0002 TA7102, TA7063
IX0003 LM339, CA339
IX0004 TA7074
IX0009 SN7410
IX0010 SN74193N
IX0011 SN7420N
IX0012 UPC577, SN7404N
IX0013 SN7416N, UPC566
IX0020 TA7070P
IX0022 UPC558
IX0024 TA7102
IX0027 LI201
IX0028 DA1201
IX0031 TA7141, MC1324, MC1327
IX0035 TA7069
IX0036 HA1309
IX0038 HA1107,HA1309,HA1154,CA3065
IX0042 TA7069
IX0043 HA1154,CA3065,HA1125
IX0045 F-15-1
IX0046 CA1310
IX0047 UPC2002
IX0048 HA1113
IX0050 TA7169
IX0051 TA7161
IX0053 UPC1009
IX0059 HA1342, HA1339, CA1190GQ, TBA810, CA810
IX0062 HA11238, EN11238
IX0094 TA7609
IX0101C HA1339, HA1342
IX0129 M5194
IX0147 UPC1363
IX0151 M58487
IX0170 M58485
IX0211 M51355
IX0215 UPC1365
IX0260 TA7910, LA7910
IX0365-C LA4265
IX0412 M5106P, M58485
IX0430 TA7061AP
IX0436 HA1309U
IX052CE22 STR41090
IX0640 LA7830
IX0689 IX0731
IX0706-CE LR6714
IX0731 IX0689, STK7358
IX0808 UPC6325
IX1012 UPC577H
IX1013 UPC566H
IX1014 UPC582C2
IX1041 STK435
IX1042 ML120, CA3075
IX1043 M5130P
IX1044 AN366
IX1064 HA1366WR, CA3039
IX1065 HA1366WR, CA1310, PL1310
IX1208CE22 TDA4505
IX1791 STK73907
IX1828 LA7680
KA1222 LA3160, M51522, M51521
KA1241 LA1201,ULN1211
KA2101 AN241, CA3065, HA1125, LA1365, TA7176
KA2102 UPC1353
KA2130 LA1385, TA7242, UPC1031, CD1031
KA2131 AN5512
KA2133 UPC1379
KA2134 AN5436
KA2136 TDA1170, CD1170
KA2137 TDA1180
KA2154 TDA7698
KA2155 TA7625
KA2156 TA7626
KA2201 TBA820M
KA2206 LA4182, LA4192, LA4550, LA4180, TEA2025
KA2209 TDA2822M
KA2210 LA4445
KA2211 TA7240AP
KA2212 AN7112, LA4140, TA7313
KA2213 LA4160, KA2214, UPC1363
KA2214 UPC1263C
KA2220 TA7137, LA3210
KA2243 HA12413, BA4220
KA2244 TDA7303
KA2245 LA1150, TA7130, UPC1028H
KA2247 BA4260, LA1260
KA2249 AN7213
KA2261 LA3361, TA7604, AN7410, BA1330
KA2263 AN7420, TA7343
KA2264 AN7421, TA7342
KA22065 TA8207K
KA2284 AN6884, LB1403, BA6124
KA2285 BA6137, LB1423
KA2286 LB1413
KA2287 BA6125, LB1433
KA2290 LA1810
KA2407 AN6651
KA2410 ML8204
KA2411 ML8205
KA2418 LS1240
KA2911 TA7607AP, TA7660, TDA2544
KA2210B KIA6210
KA2912 CD1366CP, UPC1366CP
KA2913 TA7678
KA2915 AN5151
KA2919 LA7520
KA2922 LA7533
KA2923 LA7530
KA8305 BA6238
KA9256 TA7256
KA22062 TA7283
KA22103 KIA6210
KA22132 AN7108, CXA1034P
KA22211 LA3160
KA22241 BA3308
KA22421 TA7641AP
KA22424 TA7613, HA12402, TDA1083, ULN2204
KA22427 TDA1083, ULN2204
KA22495 LA1185, AN7205, TA7358
KIA2267 KIA2277
KIA6040 DBL1011
KIA6210 TA8210, KIA6205
KIA6226 KIA7226
KIA6282 M7282, KIA7282
KIA6283 KIA7283
KIA6299 KIA7299, TA7299
KIA7217 TA7217
KIA7226 KIA6226
KIA7227 KIA6227
KIA7240 TDA1220
KIA7282 KIA6282
KIA7283 KIA6283
KIA8205 TA8205
KIA8210H TA8210H
KIA75902 DBL324, LM324, TA75902
KIA75902P TA75902P
KM93046 KM93C46P
KS5804 LR40981
KS5805A LR40992, MK50992
KS5805B LR40993
KS5806 UM91210
KS5820 KS58006
KSC131 UM6526, CO10444
L202 ULN2002
L203 ULN2003
LA1150 TA7130, UPC1028H, KA2245
LA1185 AN7205, KA22495, TA7358
LA1201 KA1241, ULN1211
LA1260 KA2247, BA4260
LA1364 HA1126, M5135, TA7070
LA1365 AN241, CA3065, HA1125, KA2101, TA7176
LA1385 KA2130, TA7242, UPC1031
LA1810 KA2290
LA3160 M51521, M51522, KA12222, KA22211
LA3161 M51521, TA7375
LA3220 KA2224
LA3361 TA7604, AN7410, BA1330, KA2261, HA11227
LA4032 LA4200, LA4201, LA4100
LA4140 TA7313, KA2212
LA4160 KA2213
LA4180 LA4182, KA2206, LA4190, LA7192, TEA2025, LA4550
LA4200 LA4201, LA4032, LA4100
LA4201 LA4200, LA4032, LA4100
LA4210 LA4220
LA4220 LA4210
LA4260 LA4261
LA4261 LA4260
LA4265 IX0365
LA4420 LA4430
LA4430 LA4420
LA4445 LA2210
LA4460 LA4461(INVERTIDO)
LA4550 LA4555, LA4182, LA4192, TEA2025
LA4555 LA4550, LA4190, LA4192, LA4182
LA6525 LA6525
LA7321 KA81113
LA7333 LA7331
LA7625 KA2155
LA7626 KA2156
LA7830 IX0640
LA7910 IX0203
LB1403 AN6884, KA2284
LB1413 KA2286
LB1423 BA6137, KA2285
LB1433 BA6125, KA2287
LC7881 LC7880, CDX1181
LM324 CA324, DBL324, GL324, KIA75902P, TA75902P
LM339 CA339, DBL339, KIA339
LM340 UM7812
LM393 AN1393
LM567 NE567, CA567
LM725 UA725
LM741 UA741, AN1741
LM1011 NE548, NE645
LM1020 TDA2560
LM3046 CA3046
LM3080 CA3080
LM3086 CA3086
LM3524 CA3524, SG3524
LM3860 (40 PINOS) MD8009, MM5316 – 40 PINOS
LM3860 (28 PINOS) TMS3540
LR40981 KS5804
LR40992 KS5805A, MK40992
LR40993 KS5805B
LS1240 KA2410
M5060 – 386GP I341
M5135 TA7070, LA1364, HA1126
M5152 TA7375, LA3161
M34300 – 603 SP1371
M51356P IX0211 – CE
M51365SP T51365 – SP
M51496P T51496P
M515515 M51517
M51517 M51515
M51521 LA3160
M51530 M51531, M51532
M51531 M51532 ,51530
M54543L M54543 – L
M58485P IX0170
M58487 IX0151
M58658 IX0439
MC1327 IX0031
MC1458 RC4558, CA1458
MC14511 CD45511
MC14584 CD40106
MD8009 (40 PINOS) MM51336, LM8360
MK5087 UM95087
MM5616 MD8009, LM8360
MN74HC368 SN74NC368
MS5194 IX0129
PL630 TAA630
RAM6532 CD10745
RC4136 SPA4136, SDA4136, CD4136
RC4156 TL074, MC34074
RC4558 MC1458
S25610 UM91611
SAF1031 SAF1039
SAF1032P SAF1032PL
SAF1039 SAF1031
SAS570 SAS6710
SAS5605 SAS6610
SN76115 CA1310, LM1310
STK011 STK05, STK016
STK430II STK439
STK433 STK435, STK436
STK435 STK436, STK4352
STK0025 STK0029, STK0039, STK0049
STK0030 STK0040, STK0050
STK230 STK2240, STK2250
STK437 STK439, STK441, STK443
STK457 STK459, STK460
STK2025 STK2029
STK2029 STK2025
STK2230 STK2240, STK2250
STK4121 STK4122, STK4131, STK4132, STK4141, STK4142
STK4122 STK4131, STK4132, STK4142, STK4141
STK4132 STK4142, STK4141
STK4141 STK4142
STK73907 IX1791
TA7070 HA1126, LA1364, M5135
TA7130 KA2245, LA1150, UPC1028H
TA7137 LA3210, KA2220
TA7176 AN241, CA3065, HA1125, KA2101, MC1358
TA7193 KA2151
TA7193AP IX0109
TA7217 KIA7217
TA7233 KIA7233P
TA7240AP KA2211
TA7242 KA2130, LA1385, UPC1031, CD1031
TA7263 TA7240
TA7283 KA22062
TA7299 KIA6299
TA7303 KA2244
TA7313 AN7112, KA2212, LA4140
TA7342 KA2264, AN7421
TA7343 KA2263, A7420
TA7357 LA3161, M5152, TA81255
TDA7222 TA8127N
TA8207 KA22065, KA22063
TA7358AP AN7205, KA22495, LA1185
TA7417 KA2228
TA7604 LA3361, KA2261, HA11227, BA1330, AN7410
TA7607 KA2911, TA7660, TDA2544
TA7609 IX0094
TA7613 HA12402, KA22424, TDA1083, ULN2204
TA7640 KA22471
TA7641 KA22421
TA7644 KA2153
TA7660 TDA2544, KA2911, TA7607
TA7678 KA2913
TA7698 KA2154
TA7705P U2705
TA8221AH KIA6210AH
TA8227 LA4550
TA51365SP M51356SP
TA75902 KIA75902P, LM324, DBL324
TAA550 HA1403
TAA630 PL630
TBA440C TBA1440C
TBA440N TBA1442, TBA1441
TBA820M KA2201
TCA538BP TA75339P, MC14538B
TCA785 TCA780
TDA202 MDA200
TDA1010 TDA1020
TDA1020 TDA1010
TDA1083 KA22424, HA12402, ULN2204, TA7613, KA22427
TDA1151 AN6610
TDA1170 KA2136, CA1170
TDA1180 KA2137
TDA1510 TDA1515
TDA1512 TDA1520
TDA1516 TDA1518
TDA1520 TDA1512
TDA2002 TDA2003, CA2002, UPC2002
TDA2005 TDA2004, DBL1032
TDA2006 TDA2030, TDA2040
TDA2020 MDA2020
TDA2029 TEA2029, U2529B
TDA2160 TDA2161
TDA2161 TDA2160
TDA2525 TDA2523
TDA2540 TDA3540, TDA8340
TDA2541 TDA3541, TDA8341
TDA2544 TA7660, TA7607, KA2911
TDA2560 LM1020
TDA2822H KA2209
TDA3540 TDA2540, TDA8340
TDA3541 TDA2541, TDA8341
TDA3560 TDA3561
TDA3561 TDA3560
TDA3562 TDA3566, U6562
TDA3566 TDA3562, U6562
TDA3651 TDA3653
TDA7262 TDA2009
TEA2025 KA2206, LA4180, LA4182, ULN2204
TEA2029 TEA2529, U2529, TDA2029
TEA2529 TEA2029
TMP47C4NR094 TMP47C834NR177
TMP47C634NR3408 TMP47C834NR308 (Trocar controle de memória)
TMP47C834N-R111 TMP47C834N-167
TMS3450 LM8560
T002 UM6548, UM6528 (Para vídeo game)
T003 UM6547, UM6527 (Para vídeo game)
U2529 TEA2029,TDA2029
U6562 TDA3562, TDA3566
UA723 LM723
UA4136 RC4136
ULN2003 L202
ULN2202 TA7613, TDA1083
ULN2204 TDA1083, TA7613, KA22424, HA12402
UM6526 CO10444
UM6532 UM10740
UM9121 KS58006
UM91210 KS58006
UM91611 KS25610, S25610
UM95087 MK5087
UPC05587 CA1310, UPC1310
UPC1009 IX0053CE
UPC1028H TA7130, LA1150, KA2245
UPC1215 KA2261, KA22461
UPC1263C KA2214, IX0143
UPC1353 KA2102
UPC1363 IX0147
UPC1365 IX0215
UPC1366 KA2912
UPC1379 AG0011, AG0020, AG0024, AG695, K2133
UPC1384 IX0143
UPC1870 CA001

TIPO ESPECIFICAÇÃOTÉCNICA
2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W
2N914 GE-N 15V 0,15 A0,36W
2N918 N15V0,05 A0,2W60MHZ
2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz
2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz
2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60
2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz
2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz
2N1893 SI-N 120V 0.5A 0.8W
2N2102 SI-N 120V 1A 1W <120MHz
2N2148 GE-P 60V 5A 12.5W
2N2165 SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz
2N2166 SI-P 15V 50mA 0.15W 10MHz
2N2218 SI-N 30V 0,8 A0,8W250MHz
2N2218A SI-N 40V 0,8 A0,8W250MHz
2N2219A SI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz
2N2221 SI-N 30V0,8 A0,5W250MHz
2N2221A SI-N 40V0,8 A0,5W250MHz
2N2222A SI-N 40V 0.8A 0.5W 300MHz
2N2223 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50
2N2223A 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50
2N2243A SI-N 120V 1A 0.8W 50MHz
2N2369A SI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns
2N2483 N60V0,05 A0,36W
2N2484 N60V0,05 A0,36W
2N2857 SI-N 30V 40mA 0.2W >1GHz
2N2894 SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns
2N2904 P40V0,6 A0,6W
2N2904A P60V0,6 A0,6W
2N2905A SI-P 60V 0.6A 0.6W 45/100
2N2906 SI-P 40V 0,6 A0,4W
2N2906A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100
2N2907 SI-P40V0,6 A0,4W
2N2907A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100
2N2917 SI-N 45V 0.03A >60Mz
2N2926 SI-N 25V 0.1A 0.2W 300MHz
2N2955 GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz
2N3019 SI-N 140V 1A 0.8W 100MHz
2N3053 SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz
2N3054 SI-N 90V 4A 25W 3MHz
2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz
2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz
2N3055H SI-N 100V 15A 115W 800kHz
2N3251 SI-P 50V 0.2A 0.36W
2N3375 SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz
2N3439 SI-N 450V 1A 10W 15MHz
2N3440 SI-N 300V 1A 10W 15MHz
2N3441 SI-N 160V 3A 25W POWER
2N3442 SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz
2N3495 SI-P 120V 0.1A 0.6W >150MHz
2N3502 SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz
2N3553 SI-N 65V 0.35A 7W 500MHz
2N3571 SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz
2N3583 SI-N 250/175V 2A 35W >10MHz
2N3632 SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz
2N3646 SI-N 40V 0.2A 0.2W
2N3700 SI-N 140V 1A 0.5W 200MHz
2N3707 SI-N 30V 0.03A 0.36W 100MHz
2N3708 SI-N 30V 0.03A 0.36W 80MHz
2N3716 SI-N 100V 10A 150W 4MHz
2N3725 SI-N 80V 0.5A 1W 35/60ns
2N3740 SI-P 60V 4A 25W >4MHz
2N3741 SI-N 80V 4A 25W >4MHz
2N3742 SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz
2N3767 SI-N 100V 4A 20W >10MHz
2N3771 SI-N 50V 30A 150W POWER
2N3772 SI-N 100V 20A 150W POWER
2N3773 SI-N 160V 16A 150W POWER
2N3792 SI-P 80V 10A 150W 4MHz
2N3819 N-FET 25V 20mA 0.36W
2N3820 P-FET 20V 15mA 0.36W
2N3821 N-FET 50V 2.5mA 0.3W
2N3824 N-FET 50V 10mA 0.3W <250E
2N3866 SI-N 55V 0.4A 1W 175MHz
2N3904 SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz
2N3906 SI-P 40V 0.2A .35W 250MHz
2N3909 P-FET 20V 10MA 0.3W
2N3958 N-FET 50V 5mA 0.25W
2N3963 SI-P 80V 0.2A 0.36W >40MHz
2N3972 N-FET 40V 50mA 1.8W
2N4001 SI-N 100V 1A 15W 40MHz
2N4033 SI-P 80V 1A 0.8W 150MHz
2N4036 SI-P 90V 1A 1W 60MHz
2N409 GE-P 13V 15mA 80mW 6.8MHz
2N4126 SI-P 25V 200mA HF
2N4220 N-FET 30V 0.2A
2N4236 SI-P 80V 3A 1W >3MHz
2N427 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>40
2N428 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>60
2N4286 SI-N 30V 0.05A 0.25W
2N4287 SI-N 45V 0.1A 0.25W 40MHz
2N4291 SI-P 40V 0.2A 0.25W 150MH
2N4302 N-FET 30V 0.5mA 0.3W
2N4347 SI-N 140V 5A 100W 0.8MHz
2N4348 SI-N 140V 10A 120W >0.2MHz
2N4351 N-FET 30V 30mA 0.3W 140KHz
2N4391 N-FET 40V 50mA 30E Up<10V
2N4392 N-FET 40V 25mA 60E Up<5V
2N4393 N-FET 40V 5mA 100E Up<3V
2N4401 SI-N 60V 0.6A 200MHz
2N4403 SI-P 40V 0.6A 200MHz
2N4416 N-FET 30V 15mA VHF/UHF
2N4420 SI-N 40V 0.2A 0.36W
2N4427 SI-N 40V 0.4A 1W 175MHz
2N4906 SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz
2N4920 SI-P 80V 1A 30W
2N4923 SI-N 80V 1A 30W
2N5038 SI-N 150V 20A 140W 0.5us
2N5090 SI-N 55V 0.4A 4W 5mA
2N5109 SI-N 40V 0.5A 2.5W 1.5GHz
2N5116 P-FET 30V 5mA 150E Up<4V
2N5154 SI-N 100V 2A 10W
2N5179 SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz
2N5192 SI-N 80V 4A 40W 2MHz
2N5240 SI-N 375V 5A 100W >2MHz
2N5298 SI-N 80V 4A 36W >0.8MHz
2N5308 N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K
2N5320 SI-N 100V 2A 10W AFSWITCH
2N5322 SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH
2N5401 SI-P 160V 0.6A 0.31W
2N5416 SI-P 350V 1A 10W 15MHz
2N5433 N-FET 25V 0.4A 0.3W 7E
2N5457 N-FET 25V 1mA Up<6V
2N5458 N-FET 25V 2.9mA UNI
2N5460 P-FET 40V 5mA Up<6V GEN.P
2N5461 P-FET 40V 9mA 0.31W
2N5462 P-FET 40V 16mA Up<9V GEN.
2N5484 N-FET 25V 5mA 0.31W
2N5485 P-FET 25V 4mA Up<4V
2N5551 SI-N 180V 0.6A 0.31W VID.
2N5589 SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz
2N5639 N-FET 30V 10mA 310mW
2N5672 SI-N 150V 30A 140W 0.5us
2N5680 SI-P 120V 1A 1W
2N5682 SI-N 120V 1A 1W >30MHz
2N5684 SI-P 80V 50A 200W
2N5686 SI-N 80V 50A 300W >2MHz
2N5770 SI-N 30V 0.05A 0.7W >900MHz
2N5771 SI-P 15V 50mA 625mW>850MHz
2N5876 SI-P 80V 10A 150W >4MHz
2N5878 SI-N 80V 10A 150W >4MHz
2N5879 SI-N 60V 10A 150W >4MHz
2N5884 SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW
2N5886 SI-N 80V 25A 200W >4MHz
2N6031 SI-P 140V 16A 200W 1MHz
2N6050 P-DARL+D 60V 12A 100W
2N6059 SI-N 100V 12A 150W
2N6083 SI-N 36V 5A PQ=30W 175MHz
2N6098 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH
2N6099 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH
2N6109 SI-P 60V 7A 40W 10MHz
2N6124 SI-P 45V 4A 40W
2N6211 SI-P 275V 2A 20W 20MHz
2N6213 SI-P 400V 2A 35W >20MHz
2N6248 SI-P 110V 15A 125W >6MHz
2N6284 N-DARL 100V 20A 160W B>75
2N6287 P-DARL 100V 20A 160W
2N6292 SI-N 80V 7A 40W
2N6356 N-DARL 50V 20A 150W B>150
2N6422 SI-P 500V 2A 35W >10MHz
2N6427 N-DARL 40V 0.5A 0.625W
2N6476 SI-P 130V 4A 16W 5MHz
2N6488 SI-N 90V 15A 75W
2N6491 SI-P 90V 15A 30W
2N6517 SI-N 350V 0.5A 0.625W >40
2N6520 SI-P 350V 0.5A 0.625W >40
2N6547 SI-N 850/400V 15A 175W
2N6556 SI-P 100V 1A 10W >75MHz
2N6609 SI-P 160V 16A 150W 2MHz
2N6660 N-FET 60V 2A 6.25W 3E
2N6661 N-FET 90V 2A 6.2W 4E
2N6675 SI-N 400V 15A
2N6678 SI-N 400V 15A
2N6716 SI-N 60V 2A 2W 50MHz
2N6718 SI-N 100V 2A 2W 50MHz
2N6725 N-DARL 60V 2A 1W B>15K
2N6728 SI-P 60V 2A 2W >50MHz
2N697 SI-N 60V 1A 0.6W <50MHz
2N7002 N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5
2N914 SI-N 40V 0.5A <40/40NS SW
2N918 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz
2SA1006B SI-P 250V 1.5A 25W 80MHz
2SA1009 SI-P 350V 2A 15W
2SA1011 SI-P 160V 1.5A 25W 120MHz
2SA1013 SI-P 160V 1A 0.9W 50MHz
2SA1015 SI-P 50V 0.15A 0.4W 80MHz
2SA1016 SI-P 100V 0.05A 0.4W 110MHz
2SA1017 SI-P 120V 50mA 0.5W 110MHz
2SA1018 SI-P 250V 70mA 0.75W>50MHz
2SA1020 SI-P 50V 2A 0.9W 100MHz
2SA1027 SI-P 50V 0.2A 0.25W 100MHz
2SA1029 SI-P 30V 0.1A 0.2W 280MHz
2SA1034 SI-P 35V 50mA 0.2W 200MHz
2SA1037 SI-P 50V 0.4A 140MHzFR
2SA1048 SI-P 50V 0.15A 0.2W 80MHz
2SA1049 SI-P 120V 0.1A 0.2W 100MHz
2SA1061 SI-P 100V 6A 70W 15MHz
2SA1062 SI-N 120V 7A 80W 15MHz
2SA1065 SI-P 150V 10A 120W 50MHz
2SA1084 SI-P 90V 0.1A 0.4W 90MHz
2SA1103 SI-P 100V 7A 70W 20MHz
2SA1106 SI-P 140V 10A 100W 20MHz
2SA1110 SI-P 120V 0.5A 5W 250MHz
2SA1111 SI-P 150V 1A 20W 200MHz
2SA1112 SI-P 180V 1A 20W 200MHz
2SA1115 SI-P 50V 0.2A 200MHz UNI
2SA1120 SI-P 35V 5A 170MHz
2SA1123 SI-P 150V 50mA 0.75W 200MHz
2SA1124 SI-P 150V 50mA 1W 200MHz
2SA1127 SI-P 60V 0.1A 0.4W 200MHz
2SA1141 SI-P 115V 10A 100W 90MHz
2SA1142 SI-P 180V 0.1A 8W 180MHz
2SA1145 SI-P 150V 50mA 0.8W 200MHz
2SA1150 SI-P 35V 0.8A 0.3W 120MHz
2SA1156 SI-P 400V 0.5A 10W POWER
2SA1160 SI-P 20V 2A 0.9W 150MHz
2SA1163 SI-P 120V 0.1A 100MHz
2SA1170 SI-P 200V 17A 200W 20MHz
2SA1185 SI-P 50V 7A 60W 100MHz
2SA1186 SI-P 150V 10A 100W
2SA1200 SI-P 150V 50mA 0.5W 120MHz
2SA1201 SI-P 120V 0.8A 0.5W 120MHz
2SA1206 SI-P 15V 0.05A 0.6W
2SA1207 SI-P 180V 70mA 0.6W 150MHz
2SA1208 SI-P 180V 0.07A 0.9W
2SA1209 SI-P 180V 0.14A 10W
2SA1210 SI-P 200V 0.14A 10W
2SA1213 SI-P 50V 2A 0.5W 120MHz
2SA1215 SI-P 160V 15A 150W 50MHz
2SA1216 SI-P 180V 17A 200W 40MHz
2SA1220A SI-P 120V 1.2A 20W 160MHz
2SA1221 SI-P 160V 0.5A 1W 45MHz
2SA1225 SI-P 160V 1.5A 15W 100MHz
2SA1227A SI-P 140V 12A 120W 60MHz
2SA1232 SI-P 130V 10A 100W 60MHz
2SA1241 SI-P 50V 2A 10W 100MHz
2SA1242 SI-P 35V 5A 1W 170MHz
2SA1244 SI-P 60V 5A 20W 60MHz
2SA1249 SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz
2SA1261 SI-P 100V 10A 60W POWER
2SA1262 SI-P 60V 4A 30W 15MHz
2SA1264N SI-P 120V 8A 80W 30MHz
2SA1265N SI-P 140V 10A 100W 30MHz
2SA1266 SI-P 50V 0.15A 0.4W POWER
2SA1268 SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz
2SA1270 SI-P 35V 0.5A0.5W 200MHz
2SA1271 SI-P 30V 0.8A 0.6W 120MHz
2SA1275 SI-P 160V 1A 0.9W 20MHz
2SA1282 SI-P 20V 2A 0.9W 80MHz
2SA1283 SI-P 60V 1A 0.9W 85MHz
2SA1286 SI-P 30V 1.5A 0.9W 90MHz
2SA1287 SI-P 50V 1A 0.9W 90MHz
2SA1292 SI-P 80V 15A 70W 100MHz
2SA1293 SI-P 100V 5A 30W 0.2us
2SA1294 SI-P 230V 15A 130W
2SA1295 SI-P 230V 17A 200W 35MHz
2SA1296 SI-P 20V 2A 0.75W 120MHz
2SA1298 SI-P 30V 0.8A 0.2W 120MHz
2SA1300 SI-P 10V 2A 0.75W 140MHz
2SA1302 SI-P 200V 15A 150W 25MHz
2SA1303 SI-P 150V 14A 125W 50MHz
2SA1306 SI-P 160V 1.5A 20W
2SA1306A SI-P 180V 1.5A 20W 100MHz
2SA1307 SI-P 60V 5A 20W 0.1us
2SA1309 SI-P 30V 0.1A 0.3W 80MHz
2SA1310 SI-P 60V 0.1A 0.3W 200MHz
2SA1315 SI-P 80V 2A 0.9W 0.2us
2SA1316 SI-P 80V 0.1A 0.4W 50MHz
2SA1317 SI-P 60V 0.2A 0.3W 200MHz
2SA1318 SI-P 60V 0.2A 0.5W 200MHz
2SA1319 SI-P 180V 0.7A 0.7W 120MHz
2SA1321 SI-P 250V 50mA 0.9W 100MHz
2SA1328 SI-P 60V 12A 40W 0.3us
2SA1329 SI-P 80V 12A 40W 0.3us
2SA1345 SI-N 50V 0.1A 0.3W 250MHz
2SA1346 SI-P 50V 0.1A 200MHz
2SA1348 SI-P 50V 0.1A 200MHz
2SA1349 P-ARRAY 80V 0.1A 0.4W 170
2SA1352 SI-P 200V 0.1A 5W 70MHz
2SA1357 SI-P 35V 5A 10W 170MHz
2SA1358 SI-P 120V 1A 10W 120MHz
2SA1359 SI-P 40V 3A 10W 100MHz
2SA1360 SI-P 150V 50mA 5W 200MHz
2SA1361 SI-P 250V 50mA 80MHz
2SA1370 SI-P 200V 0.1A 1W 150MHz
2SA1371E SI-P 300V 0.1A 1W 150MHz
2SA1376 SI-P 200V 0.1A 0.75W 120MHz
2SA1380 SI-P 200V 0.1A 1.2W
2SA1381 SI-P 300V 0.1A 150MHz
2SA1382 SI-P 120V 2A 0.9W 0.2us
2SA1383 SI-P 180V 0.1A 10W 180MHz
2SA1386 SI-P 160V 15A 130W 40MHz
2SA1387 SI-P 60V 5A 25W 80MHz
2SA1392 SI-P 60V 0.2A 0.4W 200MHz
2SA1396 SI-P 100V 10A 30W
2SA1399 SI-P 55V 0.4A 0.9W 150MHz
2SA1400 SI-P 400V 0.5A 10W
2SA1403 SI-P 80V 0.5A 10W 800MHz
2SA1405 SI-P 120V 0.3A 8W 500MHz
2SA1406 SI-P 200V 0.1A 7W 400MHz
2SA1407 SI-P 150V 0.1A 7W 400MHz
2SA1413 SI-P 600V 1A 10W 26MHz
2SA1428 SI-P 50V 2A 1W 100MHz
2SA1431 SI-P 35V 5A 1W 170MHz
2SA1441 SI-P 100V 5A 25W <300ns
2SA1443 SI-P 100V 10A 30W
2SA1450 SI-P 100V 0.5A 0.6W 120MHz
2SA1451 SI-P 60V 12A 30W 70MHz
2SA1460 SI-P 60V 1A 1W <40NS
2SA1470 SI-P 80V 7A 25W 100MHz
2SA1475 SI-P 120V 0.4A 15W 500MHz
2SA1476 SI-P 200V 0.2A 15W 400MHz
2SA1477 SI-P 180V 0.14A 10W 150MHz
2SA1488 SI-P 60V 4A 25W 15MHz
2SA1489 SI-P 80V 6A 60W 20MHz
2SA1490 SI-P 120V 8A 80W 20MHz
2SA1491 SI-P 140V 10A 100W 20MHz
2SA1494 SI-P 200V 17A 200W 20MHz
2SA1507 SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz
2SA1515 SI-P 40V 1A 0.3W 150MHz
2SA1516 SI-P 180V 12A 130W 25MHz
2SA1519 SI-P 50V 0.5A 0.3W 200MHz
2SA1535A SI-P 180V 1A 40W 200MHz
2SA1538 SI-P 120V 0.2A 8W 400MHz
2SA1539 SI-P 120V 0.3A 8W 400MHz
2SA1540 SI-P 200V 0.1A 7W 300MHz
2SA1541 SI-P 200V 0.2A 7W 300MHz
2SA1553 SI-P 230V 15A 150W 25MHz
2SA1566 SI-N 120V 0.1A 0.15W 130MHz
2SA1567 SI-P 50V 12A 35W 40MHz
2SA1568 SI-P 60V 12A 40W
2SA1577 SI-P 32V 0.5A 0.2W 200MHz
2SA1593 SI-P 120V 2A 15W 120MHz
2SA1601 SI-P 60V 15A 45W
2SA1606 SI-P 180V 1.5A 15W 100MHz
2SA1615 SI-P 30V 10A 15W 180MHz
2SA1624 SI-P 300V 0.1A 0.5W 70MHz
2SA1625 SI-P 400V 0.5A 0.75W
2SA1626 SI-P 400V 2A 1W 0.5/2.7us
2SA1633 SI-P 150V 10A 100W 20MHz
2SA1643 SI-P 50V 7A 25W 75MHz
2SA1667 SI-P 150V 2A 25W 20MHz
2SA1668 SI-P 200V 2A 25W 20MHz
2SA1670 SI-P 80V 6A 60W 20MHz
2SA1671 SI-P 120/120V 8A 75W 20MHz
2SA1672 SI-P 140V 10A 80W 20MHz
2SA1673 SI-P 180V 15A 85W 20MHz
2SA1680 SI-P 60V 2A 0.9W 100/400ns
2SA1684 SI-P 120V 1.5A 20W 150MHz
2SA1694 SI-P 120/120V 8A 80W 20MHz
2SA1695 SI-P 140V 10A 80W 20MHz
2SA1703 SI-P 30V 1.5A 1W 180MHz
2SA1706 SI-P 60V 2A 1W
2SA1708 SI-P 120V 1A 1W 120MHz
2SA1726 SI-P 80V 6A 50W 20MHz
2SA1776 SI-P 400V 1A 1W
2SA1803 SI-P 80V 6A 55W 30MHz
2SA1837 SI-P 230V 1A 20W 70MHz
2SA1930 SI-P 180V 2A 20W 200MHz
2SA1962 SI-P 230V 15A 130W 25MHz
2SA329 GE-P 15V 10mA 0.05W
2SA467 SI-P 40V 0,4A 0,3W
2SA473 SI-P 30V 3A 10W 100MHz
2SA483 SI-P 150V 1A 20W 9MHz
2SA493 SI-P 50V 0.05A 0.2W 80MHz
2SA495 SI-P 35V 0.1A 0.2W 200MHz
2SA562 SI-P 30V 0.5A 0.5W 200MHz
2SA566 SI-P 100V 0.7A 10W 100MHz
2SA608 SI-N 40V 0.1A 0.1W 180MHz
2SA614 SI-P 80V 1A 15W 30MHz
2SA620 SI-P 30V 0.05A 0.2W 120MHz
2SA626 SI-P 80V 5A 60W 15MHz
2SA628 SI-P 30V 0.1A 100MHz
2SA639 SI-P 180V 50mA 0,25W
2SA642 SI-P 30V 0.2A 0.25W 200MHz
2SA643 SI-P 40V 0.5A 0.5W 180MHz
2SA653 SI-P 150V 1A 15W 5MHz
2SA684 SI-P 60V 1A 1W 200MHz
2SA699 SI-P 40V 2A 10W 150MHz
2SA708A SI-P 100V 0.7A 0.8W 50MHz
2SA720 SI-P 60V 0.5A 0.6W 200MHz
2SA725 SI-P 35V 0.1A 0.15W 100MHz
2SA733 SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz
2SA738 SI-P 25V 1.5A 8W 160MHz
2SA747 SI-P 120V 10A 100W 15MHz
2SA756 SI-P 100V 6A 50W 20MHz
2SA762 SI-P 110V 2A 23W 80MHz
2SA765 SI-P 80V 6A 40W 10MHz
2SA768 SI-P 60V 4A 30W 10MHz
2SA769 SI-P 80V 4A 30W 10MHz
2SA770 SI-P 60V 6A 40W 10MHz
2SA771 SI-P 80V 6A 40W 2MHz
2SA777 SI-P 80V 0.5A 0.75W 120MHz
2SA778A SI-P 180V 0.05A 0.2W 60MHz
2SA781 SI-P 20V 0.2A 0.2W <80/16
2SA794 SI-P 100V 0.5A 5W 120MHz
2SA794A SI-P 120V 0.5A 5W 120MHz
2SA812 SI-P 50V 0.1A 0.15W
2SA814 SI-P 120V 1A 15W 30MHz
2SA816 SI-P 80V 0.75A 1.5W 100MHz
2SA817 SI-P 80V 0.3A 0.6W 100MHz
2SA817A SI-P 80V 0.4A 0.8W 100MHz
2SA836 SI-P 55V 0.1A 0.2W 100MHz
2SA838 SI-P 30V 30mA 0.25W 300MHz
2SA839 SI-P 150V 1.5A 25W 6MHz
2SA841 SI-P 60V 0.05A 0.2W 140MHz
2SA858 SI-P 150V 50mA 0.5W 100MHz
2SA872 SI-P 90V 0.05A 0.2W 120MHz
2SA872A SI-P 120V 50mA 0.3W 120MHz
2SA884 SI-P 65V 0.2A 0.27W 140MHz
2SA885 SI-P 45V 1A 5W 200MHz
2SA886 SI-P 50V 1.5A 1.2W
2SA893 SI-P 90V 50mA 0.3W
2SA900 SI-P 18V 1A 1.2W
2SA914 SI-P 150V 0.05A 200MHz
2SA915 SI-P 120V 0.05A 0.8W 80MHz
2SA916 SI-P 160V 0.05A 1W 80MHz
2SA921 SI-P 120V 20mA 0.25W 200MHz
2SA933 SI-P 50V 0.1A 0.3W
2SA934 SI-P 40V 0.7A 0.75W
2SA935 SI-P 80V 0.7A 0.75W 150MHz
2SA937 SI-P 50V 0.1A 0.3W 140MHz
2SA940 SI-P 150V 1.5A 25W 4MHz
2SA941 SI-P 120V 0.05A 0.3W 150MHz
2SA949 SI-P 150V 50mA 0.8W 120MHz
2SA965 SI-P 120V 0.8A 0.9W 120MHz
2SA966 SI-P 30V 1.5A 0.9W 120MHz
2SA968 SI-P 160V 1.5A 25W 100MHz
2SA970 SI-P 120V 0.1A 100MHz
2SA982 SI-P 140V 8A 80W 20MHz
2SA984 SI-P 60V 0.5A 0.5W 120MHz
2SA985 SI-P 120V 1.5A 25W 180MHz
2SA988 SI-P 120V 0.05A 0.5W
2SA991 SI-P 60V 0.1A 0.5W 90MHz
2SA992 SI-P 100V 0.05A 0.2W
2SA995 SI-P 100V 0.05A 0.4W 100MHz
2SB1009 SI-P 40V 2A 10W 100MHz
2SB1010 SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz
2SB1012K P-DARL 120V 1.5A 8W
2SB1013 SI-P 20V 2A 0.7W
2SB1015 SI-P 60V 3A 25W 0.4us
2SB1016 SI-P 100V 5A 30W 5MHz
2SB1017 SI-P 80V 4A 25W 9MHz
2SB1018 SI-P 100V 7A 30W 0.4us
2SB1020 P-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us
2SB1023 P-DARL+D 60V 3A 20W B=5K
2SB1035 SI-P 30V 1A 0.9W 100MHz
2SB1039 SI-P 100V 4A 40W 20MHz
2SB1050 SI-P 30V 5A 1W 120MHz
2SB1055 SI-P 120V 6A 70W 20MHz
2SB1065 SI-P 60V 3A 10W
2SB1066 SI-P 50V 3A 1W 70MHz
2SB1068 SI-P 20V 2A 0.75W 180MHz
2SB1071 SI-P 40V 4A 25W 150MHz
2SB1077 P-DARL 60V 4A 40W B>1K
2SB1086 SI-P 160V 1.5A 20W 50MHz
2SB1098 P-DARL+D 100V 5A 20W B=80
2SB1099 P-DARL+D 100V 8A 25W B=6K
2SB1100 P-DARL+D 100V 10A 30W B=6
2SB1109 SI-P 160V 0.1A 1.25W
2SB1109S SI-P 160V 0.1A 1.25W
2SB1117 SI-P 30V 3A 1W 280MHz
2SB1120 SI-P 20V 2.5A 0.5W 250MHz
2SB1121T SI-P 30V 2A 150MHz
2SB1123 SI-P 60V 2A 0.5W 150MHz
2SB1132 SI-P 40V 1A 0.5W 150MHz
2SB1133 SI-P 60V 3A 25W 40MHz
2SB1134 SI-P 60V 5A 25W 30W
2SB1135 SI-P 60V 7A 30W 10MHz
2SB1136 SI-P 60V 12A 30W 10MHz
2SB1140 SI-P 25V 5A 10W 320MHz
2SB1141 SI-P 20V 1.2A 10W 150MHz
2SB1143 SI-P 60V 4A 10W 140MHz
2SB1146 P-DARL 120V 6A 25W
2SB1149 P-DARL 100V 3A 15W B=10K
2SB1151 SI-P 60V 5A 20W
2SB1154 SI-P 130V 10A 70W 30MHz
2SB1156 SI-P 130V 20A 100W
2SB1162 SI-P 160V 12A 120W
2SB1163 SI-P 170V 15A 150W
2SB1166 SI-P 60V 8A 20W 130MHz
2SB1168 SI-P 120V 4A 20W 130MHz
2SB1182 SI-P 40V 2A 10W 100MHz
2SB1184 SI-P 60V 3A 15W 70MHz
2SB1185 SI-P 50V 3A 25W 70MHz
2SB1186 SI-P 120V 1.5A 20W 50MHz
2SB1187 SI-P 80V 3A 35W
2SB1188 SI-P 40V 2A 100MHz
2SB1202 SI-P 60V 3A 15W 150MHz
2SB1203 SI-P 60V 5A 20W 130MHz
2SB1204 SI-P 60V 8A 20W 130MHz
2SB1205 SI-P 25V 5A 10W 320MHz
2SB1212 SI-P 160V 1.5A 0.9W 50MHz
2SB1223 P-DARL+D 70V 4A 20W 20MHz
2SB1236 SI-P 120V 1.5A 1W 50MHz
2SB1237 SI-P 40V 1A 1W 150MHz
2SB1238 SI-P 80V 0.7A 1W 100MHz
2SB1240 SI-P 40V 2A 1W 100MHz
2SB1243 SI-P 60V 3A 1W
2SB1254 P-DARL 160V 7A 70W
2SB1255 P-DARL 160V 8A 100W B>5K
2SB1258 P-DARL+D 100V 6A 30W B>1K
2SB1274 SI-P 60V 3A 30W 100MHz
2SB1282 P-DARL+D 100V 4A 25W 50MHz
2SB1292 SI-P 80V 5A 30W
2SB1302 SI-P 25V 5A 320MHz
2SB1318 P-DARL+D 100V 3A 1W B>200
2SB1326 SI-P 30V 5A 0.3W 120MHz
2SB1329 SI-P 40V 1A 1.2W 150MHz
2SB1330 SI-P 32V 0.7A 1.2W 100MHz
2SB1331 SI-P 32V 2A 1.2W 100MHz
2SB1353E SI-P 120V 1.5A 1.8W 50MHz
2SB1361 SI-P 150V 9A 100W 15MHz
2SB1370 SI-P 60V 3A 30W 15MHz
2SB1373 SI-P 160V 12A 2.5W 15MHz
2SB1375 SI-P 60V 3A 25W 9MHz
2SB1382 P-DARL+D 120V 16A 75W B>2
2SB1393 SI-P 30V 3A 2W 30MHz
2SB1420 SI-P 120V 16A 80W 50MHz
2SB1425 SI-P 20V 2A 1W 90MHz
2SB1429 SI-P 180V 15A 150W 10MHz
2SB1434 SI-P 50V 2A 1W 110MHz
2SB1468 SI-P 60/30V 12A 25W
2SB1470 P-DARL 160V 8A 150W B>5K
2SB1490 P-DARL 160V 7A 90W B>5K
2SB1493 P-DARL 160/140V 7A 70W 20
2SB1503 P-DARL 160V 8A 120W B>5K
2SB1556 P-DARL 140V 8A 120W B>5K
2SB1557 P-DARL 140V 7A 100W B>5K
2SB1559 P-DARL 160V 8A 80W B>5K
2SB1560 P-DARL 160V 10A 100W 50MHz
2SB1565 SI-P 80V 3A 25W 15MHz
2SB1587 P-DARL+D 160V 8A 70W B>5K
2SB1624 P-DARL 110V 6A 60W B>5K
2SB206 GE-P 80V 30A 80W
2SB324 GE-P 32V 1A 0.25W
2SB337 GE-P 50V 7A 30W LF-POWER
2SB407 GE-P 30V 7A 30W
2SB481 GE-P 32V 1A 6W 15KHz
2SB492 GE-P 25V 2A 6W
2SB511E SI-P 35V 1.5A 10W 8MHz
2SB524 SI-P 60V 1.5A 10W 70MHz
2SB527 SI-P 110V 0.8A 10W 70MHz
2SB531 SI-P 90V 6A 50W 8MHz
2SB536 SI-P 130V 1.5A 20W 40MHz
2SB537 SI-P 130V 1.5A 20W 60MHz
2SB541 SI-P 110V 8A 80W 9MHz
2SB544 SI-P 25V 1A 0.9W 180MHz
2SB546A SI-P 200V 2A 25W 5MHz
2SB549 SI-P 120V 0.8A 10W 80MHz
2SB557 SI-P 120V 8A 80W
2SB560 SI-P 100V 0.7A 0.9W 100MHz
2SB561 SI-P 25V 0.7A 0.5W
2SB564 SI-P 30V 1A 0.8W
2SB598 SI-P 25V 1A 0.5W 180MHz
2SB600 SI-P 200V 15A 200W 4MHz
2SB601 P-DARL 100V 5A 30W
2SB605 SI-P 60V 0.7A 0.8W 120MHz
2SB621 SI-N 25V 1.5A 0.6W 200MHz
2SB621A SI-N 50V 1A 0.75W 200MHz
2SB631 SI-P 100V 1A 8W
2SB632 SI-P 25V 2A 10W 100MHz
2SB633 SI-P 100V 6A 40W 15MHz
2SB637 SI-P 50V 0.1A 0.3W 200MHz
2SB641 SI-P 30V 0.1A 120MHz
2SB647 SI-P 120V 1A 0.9W 140MHz
2SB649A SI-P 160V 1.5A 1W 140MHz
2SB656 SI-P 160V 12A 125W 20MHz
2SB673 P-DARL+D 100V 7A 40W 0.8us
2SB676 P-DARL 100V 4A 30W 0.15us
2SB681 SI-N 150V 12A 100W 13MHz
2SB688 SI-P 120V 8A 80W 10MHz
2SB700 SI-P 160V 12A 100W
2SB703 SI-P 100V 4A 40W 18MHz
2SB705 SI-P 140V 10A 120W 17MHz
2SB707 SI-P 80V 7A 40W POWER
2SB709 SI-P 45V 0.1A 0.2W 80MHz
2SB716 SI-P 120V 0.05A 0.75W
2SB720 SI-P 200V 2A 25W 100MHz
2SB727 P-DARL+D 120V 6A 50W B>1K
2SB731 SI-P 60V 1A 10W 75MHz
2SB733 SI-P 20V 2A 1W >50MHz
2SB734 SI-P 60V 1A 1W 80MHz
2SB739 SI-P 20/16V 2A 0.9W 80MHz
2SB740 SI-P 70V 1A 0.9W
2SB744 SI-P 70V 3A 10W 45MHz
2SB750 P-DARL+D 60V 2A 35W B>100
2SB753 SI-P 100V 7A 40W 0.4us
2SB764 SI-P 60V 1A 0.9A 150MHz
2SB765 P-DARL+D 120V 3A 30W B>1K
2SB766 SI-P 30V 1A 200MHz
2SB772 SI-P 40V 3A 10W 80MHz
2SB774 SI-P 30V 0.1A 0.4W 150MHz
2SB775 SI-P 100V 6A 60W 13MHz
2SB776 SI-P 120V 7A 70W 15MHz
2SB788 SI-P 120V 0.02A 0.4W 150MHz
2SB791 P-DARL+D 120V 8A 40W B>10
2SB794 P-DARL+D 60V 1.5A 10W B=7
2SB795 P-DARL+D 80V 1.5A 10W B<3
2SB808 SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz
2SB810 SI-P 30V 0.7A 0.35W 160MHz
2SB815 SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz
2SB816 SI-P 150V 8A 80W 15MHz
2SB817 SI-P 160V 12A 100W
2SB817F SI-P 160V 12A 90W 15MHz
2SB819 SI-P 50V 1.5A 1W 150MHz
2SB822 SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz
2SB824 SI-P 60V 5A 30W 30 MHz
2SB825 SI-P 60V 7A 40W 10MHz
2SB826 SI-P 60V 12A 40W 10MHz
2SB827 SI-P 60V 7A 80W 10MHz
2SB828 SI-P 60V 12A 80W 10MHz
2SB829 SI-P 60V 15A 90W 20MHz
2SB857 SI-P 50V 4A 40W NF/S-L
2SB861 SI-P 200V 2A 30W
2SB863 SI-P 140V 10A 100W 15MHz
2SB865 P-DARL 80V 1.5A 0.9W
2SB873 SI-P 30V 5A 1W 120MHz
2SB882 P-DARL+D 70V 10A 40W B>5K
2SB883 P-DARL+D 70V 15A 70W B=5K
2SB884 P-DARL 110V 3A 30W B=4K
2SB885 P-DARL+D 110V 3A 35W B=4K
2SB891 SI-P 40V 2A 5W 100MHz
2SB892 SI-P 60V 2A 1W
2SB895A P-DARL 60V 1A B=8000
2SB897 P-DARL+D 100V 10A 80W B>1
2SB908 P-DARL+D 80V 4A 15W 0.15us
2SB909 SI-P 40V 1A 1W 150MHz
2SB922 SI-P 120V 12A 80W 20MHz
2SB926 SI-P 30V 2A 0.75W
2SB938A P-DARL+D 60V 4A 40W B>1K
2SB940 SI-P 200V 2A 35W 30MHz
2SB941 SI-P 60V 3A 35W POWER
2SB945 SI-P 130V 5A 40W 30MHz
2SB946 SI-P 130V 7A 40W 30MHz
2SB950A P-DARL+D 80V 4A 40W B>1K
2SB953A SI-P 50V 7A 30W 150MHz
2SB955 P-DARL+D 120V 10A 50W B=4
2SB975 P-DARL+D 100V 8A 40W B>6K
2SB976 SI-P 27V 5A 0.75W 120MHz
2SB985 SI-P 60V 3A 1W 150MHz
2SB986 SI-P 60V 4A 10W 150MHz
2SB988 SI-P 60V 3A 30W <400/2200
2SC1000 SI-N 55V 0.1A 0.2W 80MHz
2SC1008 SI-N 80V 0.7A 0.8W 75MHz
2SC1012A SI-N 250V 60mA 0.75W >80MHz
2SC1014 SI-N 50V 1.5A 7W
2SC1017 SI-N 75V 1A 60mW 120MHz
2SC1030 SI-N 150V 6A 50W
2SC1046 SI-N 1000V 3A 25W
2SC1047 SI-N 30V 20mA 0.4W 650MHz
2SC1050 SI-N 300V 1A 40W
2SC1051 SI-N 150V 7A 60W 8MHz
2SC1061 SI-N 50V 3A 25W 8MHz=H106
2SC1070 SI-N 30V 20mA 900MHz
2SC1080 SI-N 110V 12A 100W 4MHz
2SC109 SI-N 50V 0.6A 0.6W
2SC1096 SI-N 40V 3A 10W 60MHz
2SC1106 SI-N 350V 2A 80W
2SC1114 SI-N 300V 4A 100W 10MHz
2SC1115 SI-N 140V 10A 100W 10MHz
2SC1116 SI-N 180V 10A 100W 10MHz
2SC1161 SI-P 160V 12A 120W
2SC1162 SI-N 35V 1.5A 10W 180MHz
2SC1172 SI-N 1500V 5A 50W
2SC1195 SI-N 200V 2.5A 100W
2SC1213C SI-N 50V 0.5A 0.4W UNI
2SC1214 SI-N 50V 0.5A 0.6W 50MHz
2SC1215 SI-N 30V 50mA 0.4W 1.2GHZ
2SC1216 SI-N 40V 0.2A 0.3W <20/40
2SC1226 SI-N 40/50V 2A 10W 150MHz
2SC1238 SI-N 35V 0.15A 5W 1.7GHz
2SC1247A SI-N 50V 0.5A 0.4W 60MHz
2SC1308 SI-N 1500V 7A 50W
2SC1312 SI-N 35V 0.1A 0.15W 100MHz
2SC1318 SI-N 60V 0.5A 0.6W 200MHz
2SC1343 SI-N 150V 10A 100W 14MHz
2SC1345 SI-N 55V 0.1A 0.1W 230MHz
2SC1359 SI-N 30V 30mA 0.4W 250MHz
2SC1360 SI-N 50V 0.05A 1W >300MHz
2SC1362 SI-N 50V 0.2A 0.25W 140MHz
2SC1368 SI-N 25V 1.5A 8W 180MHz
2SC1382 SI-N 80V 0.75A 5W 100MHz
2SC1384 SI-N 60V 1A 1W 200MHz
2SC1393 SI-N 30V 20mA 250 mW 700MHz
2SC1398 SI-N 70V 2A 15W
2SC1413A SI-N 1200V 5A 50W
2SC1419 SI-N 50V 2A 20W 5MHz
2SC1426 SI-N 35V 0.2A 2.7GHz
2SC1431 SI-N 110V 2A 23W 80MHz
2SC1432 N-DARL 30V 0.3A 0.3W B=40
2SC1439 SI-N 150V 50mA 0.5W 130MHz
2SC1445 SI-N 100V 6A 40W 10MHz
2SC1446 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz
2SC1447 SI-N 300V 0.15A 20W 80MHz
2SC1448 SI-N 150V 1.5A 25W 3MHz
2SC1449 SI-N 40V 2A 5W 60MHz
2SC1450 SI-N 150V 0.4A 20W
2SC1454 SI-N 300V 4A 50W 10MHz
2SC1474-4 SI-N 20V 2A 0.75W 80MHz
2SC1501 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz
2SC1505 SI-N 300V 0.2A 15W
2SC1507 SI-N 300V 0.2A 15W 80MHz
2SC1509 SI-N 80V 0.5A 1W 120MHz
2SC1515 SI-N 200V 0.05A 0.2W 110MHz
2SC1520 SI-N 300V 0.2A 12,5W
2SC1545 N-DARL 40V 0.3A 0.3W B=1K
2SC1567 SI-N 100V 0.5A 5W 120MHz
2SC1570 SI-N 55V 0.1A 0.2W 100MHz
2SC1571 SI-N 40V 0.1A 0.2W 100MHz
2SC1573 SI-N 200V 0.1A 1W 80MHz
2SC1577 SI-N 500V 8A 80W 7MHz
2SC1583 SI-N 50V 0.1A 0.4W 100MHz
2SC1619 SI-N 100V 6A 50W 10MHz
2SC1623 SI-N 60V 0.1A 0.2W 250MHz
2SC1624 SI-N 120V 1A 15W 30MHz
2SC1627 SI-N 80V 0.4A 0.8W 100MHz
2SC1674 SI-N 30V .02A 600MC RF/IF
2SC1675 SI-N 50V .03A 0.25W
2SC1678 SI-N 65V 3A 3W
2SC1685 SI-N 60V 0.1A 150MC UNI
2SC1688 SI-N 50V 30mA 0.4W 550MHz
2SC1708A SI-N 120V 50mA 0.2W 150MHz
2SC1729 SI-N 35V 3.5A 16W 500MHz
2SC1730 SI-N 30V 0.05A 1.1GHz UHF
2SC1740 SI-N 40V 100mA 0.3W
2SC1741 SI-N 40V 0.5A 0.3W 250MHz
2SC1756 SI-N 300V 0.2A >50MHz
2SC1760 SI-N 100V 1A 7.9W 80MHz
2SC1775A SI-N 120V 0.05A 0.2W UNI
2SC1781 SI-N 50V 0.5A 0.35W
2SC1815 SI-N 50V 0.15A 0.4W 80MHz
2SC1815BL SI-N 60V 0.15A 0.4W B>350
2SC1815GR SI-N 60V 0.15A 0.4W B>200
2SC1815Y SI-N 60V 0.15A 0.4W B>120
2SC1827 SI-N 100V 4A 30W 10MHz
2SC1832 N-DARL 500V 15A 150W B>10
2SC1841 SI-N 120V 0.05A 0.5W
2SC1844 SI-N 60V 0.1A 0.5W 100MHz
2SC1845 SI-N 120V 0.05A 0.5W
2SC1846 SI-N 120V 0.05A 0.5W
2SC1847 SI-N 50V 1.5A 1.2W
2SC1855 SI-N 20V 20mA 0.25W 550MHz
2SC1871 SI-N 450V 15A 150W <1/3us
2SC1879 N-DARL+D 120V 2A 0.8W B>1
2SC1890 SI-N 90V 0.05A 0.3W 200MHz
2SC1895 SI-N 1500V 6A 50W 2MHz
2SC1906 SI-N 19V 0.05A 0.3W
2SC1907 SI-N 30V 0.05A 1100MHz
2SC1913 SI-N 150V 1A 15W 120MHz
2SC1914 SI-N 90V 50mA 0.2W 150MHz
2SC1921 SI-N 250V 0.05A 0.6W
2SC1922 SI-N 1500V 2.5A 50W
2SC1923 SI-N 30V 20mA 10mW 550MHz
2SC1929 SI-N 300V 0.4A 25W 80MHz
2SC1941 SI-N 160V 50mA 0.8W
2SC1944 SI-N 80V 6A PQ=16W
2SC1945 SI-N 80V 6A 20W
2SC1946A SI-N 35V 7A 50W
2SC1947 SI-N 35V 1A 4W/175MHz
2SC1953 SI-N 150V 0.05A 1.2W 70MHz
2SC1957 SI-N 40V 1A 1.8W/27MHz
2SC1959 SI-N 30V 0.5A 0.5W 200MHz
2SC1967 SI-N 35V 2A 8W 470MHz
2SC1968 SI-N 35V 5A 3W 470MHz
2SC1969 SI-N 60V 6A 20W
2SC1970 SI-N 40V 0.6A 5W
2SC1971 SI-N 35V 2A 12.5W
2SC1972 SI-N 35V 3.5A 25W
2SC1975 SI-N 120V 2A 3.8W 50MHz
2SC1980 SI-N 120V 20mA 0.25W 200MHz
2SC1984 SI-N 100V 3A 30W B=700
2SC1985 SI-N 80V 6A 40W 10MHz
2SC2023 SI-N 300V 2A 40W 10MHz
2SC2026 SI-N 30V 0.05A 0.25W
2SC2027 SI-N 1500/800V 5A 50W
2SC2036 SI-N 80V 1A PQ=1..4W
2SC2053 SI-N 40V 0.3A 0.6W 500MHz
2SC2055 SI-N 18V 0,3A 0,5W
2SC2058 SI-N 40V 0.05A 0.25W
2SC2060 SI-N 40V 0.7A 0.75W 150MHz
2SC2061 SI-N 80V 1A 0.75W 120MHz
2SC2068 SI-N 300V 0.05A 95MHz
2SC2073 SI-N 150V 1.5A 25W 4MHz
2SC2078 SI-N 80V 3A 10W 150MHz
2SC2086 SI-N 75V 1A 0.45W/27MHz
2SC2092 SI-N 75V 3A 5W 27MHz
2SC2094 SI-N 40V 3.5A PQ>15W 175MHz
2SC2097 SI-N 50V 15A PQ=85W
2SC2120 SI-N 30V 0.8A 0.6W 120MHz
2SC2122 SI-N 800V 10A 50W
2SC2166 SI-N 75V 4A 12.5W RFPOWER
2SC2168 SI-N 200V 2A 30W 10MHz
2SC2200 SI-N 500V 7A 40W 1US
2SC2209 SI-N 50V 1.5A 10W 150MHz
2SC2216 SI-N 45V 50mA 0.3W 300MHz
2SC2228 SI-N 160V 0.05A 0.75W >50
2SC2229 SI-N 200V 50mA 0.8W 120MHz
2SC2230 SI-N 200V 0.1A 0.8W 50MHz
2SC2233 SI-N 200V 4A 40W 8MHz
2SC2235 SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz
2SC2236 SI-N 30V 1.5A 0.9W 120MHz
2SC2237 SI-N 35V 2A PQ>7.5W 175MHz
2SC2238 SI-N 160V 1.5A 25W 100MHz
2SC2240 SI-N 120V 50mA .3W 100MHz
2SC2261 SI-N 180V 8A 80W 15MHz
2SC2267 SI-N 400/360V 0.1A 0.4W
2SC2270 SI-N 50V 5A 10W 100MHz
2SC2271 SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz
2SC2275 SI-N 120V 1.5A 25W 200MHz
2SC2283 SI-N 38V 0.75A 2.8W(500MHz
2SC2287 SI-N 38V 1.5A 7.1W 175MHz
2SC2295 SI-N 30V 0.03A 0.2W 250MHz
2SC2307 SI-N 500V 12A 100W 18MHz
2SC2308 SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz
2SC2310 SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz
2SC2312 SI-N 60V 6A 18.5W/27MHz
2SC2314 SI-N 45V 1A 5W
2SC2320 SI-N 50V 0,2A 0,3W
2SC2329 SI-N 38V 0.75A 2W 175MHz
2SC2331 SI-N 150V 2A 15W POWER
2SC2333 SI-N 500/400V 2A 40W
2SC2334 SI-N 150V 7A 40W POWER
2SC2335 SI-N 500V 7A 40W POWER
2SC2336B SI-N 250V 1.5A 25W 95MHz
2SC2344 SI-N 180V 1.5A 25W 120MHz
2SC2347 SI-N 15V 50mA 250mW 650MHz
2SC2362 SI-N 120V 50mA 0.4W 130MHz
2SC2363 SI-N 120V 50mA 0.5W 130MHz
2SC2365 SI-N 600V 6A 50W POWER
2SC2369 SI-N 25V 70mA 0.25W 4.5GHz
2SC2383 SI-N 160V 1A 0.9W 100MHz
2SC2389 SI-N 120V 50mA 0.3W 140MHz
2SC2407 SI-N 35V 0.15A 0.16W 500MHz
2SC2412 SI-N 50V 0.1A 180MHz
2SC2433 SI-N 120V 30A 150W 80MHz
2SC2440 SI-N 450V 5A 40W
2SC2458 SI-N 50V 0.15A 0.2W 80MHz
2SC2466 SI-N 30V 0.05A 2.2GHz
2SC2482 SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz
2SC2485 SI-N 100V 6A 70W 15MHz
2SC2486 SI-N 120V 7A 80W 15MHz
2SC2491 SI-N 100V 6A 40W 15MHz
2SC2497 SI-N 70V 1.5A 5W 150MHz
2SC2498 SI-N 30V 0.05A 0.3W 3.5GHz
2SC2508 SI-N 40V 6A 50W 175MHz
2SC2510 SI-N 55V 20A 250W(28MHz)
2SC2512 SI-N 30V 50mA 900MHz TUNE
2SC2516 SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us
2SC2517 SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us
2SC2538 SI-N 40V 0.4A 0.7W
2SC2539 SI-N 35V 4A 17W 175MHz
2SC2542 SI-N 450V 5A 40W
2SC2547 SI-N 120V 0.1A 0.4W
2SC2551 SI-N 300V 0.1A 0.4W 80MHz
2SC2552 SI-N 500V 2A 20W
2SC2553 SI-N 500V 5A 40W 1us
2SC2562 SI-N 60V 5A 25W 0.1us
2SC2563 SI-N 120V 8A 80W 90MHz
2SC2570A SI-N 25V 70mA 0.6W
2SC2579 SI-N 160V 8A 80W 20MHz
2SC2581 SI-N 200V 10A 100W
2SC2590 SI-N 120V 0.5A 5W 250MHz
2SC2592 SI-N 180V 1A 20W 250MHz
2SC2603 SI-N 50V 0.2A 0.3W
2SC2610 SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz
2SC2611 SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz
2SC2621E SI-N 300V 0.2A 10W >50MHz
2SC2625 SI-N 450V 10A 80W
2SC2630 SI-N 35V 14A 100W
2SC2631 SI-N 150V 50mA 0,75W 160MHz
2SC2632 SI-N 150V 50mA 1W 160MHz
2SC2634 SI-N 60V 0.1A 0.4W 200MHz
2SC2653 SI-N 350V 0.2A 15W >50MHz
2SC2654 SI-N 40V 7A 40W
2SC2655 SI-N 50V 2A 0.9W 0.1us
2SC2656 SI-N 450V 7A 80W <1.5/4.5
2SC2660 SI-N 200V 2A 30W 30MHz
2SC2668 SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz
2SC2671 SI-N 15V 80mA 0.6W 5.5GHz
2SC2682 SI-N 180V 0.1A 8W 180MHz
2SC2690 SI-N 120V 1.2A 20W 160MHz
2SC2694 SI-N 35V 20A 140W
2SC2705 SI-N 150V 50mA 0.8W 200MHz
2SC2706 SI-N 140V 10A 100W 90MHz
2SC2712 SI-N 50V 0.15A 0.15W 80MHz
2SC2714 SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz
2SC2717 SI-N 30V 50mA 0.3W 300MHz
2SC2724 SI-N 30V 30mA 200MHz
2SC2749 SI-N 500V 10A 100W 50MHz
2SC2750 SI-N 150V 15A 100W POWER
2SC2751 SI-N 500V 15A 120W 50MHz
2SC2752 SI-N 500V 0.5A 10W <1/3.5
2SC2753 SI-N 17V 0.07A 0.3W 5GHz
2SC2759 SI-N 30V 50mA 0.2W 2.3GHz
2SC2786 SI-N 20V 20mA 600MHz
2SC2787 SI-N 50V 30mA 0.3W 250MHz
2SC2791 SI-N 900V 5A 100W
2SC2792 SI-N 850V 2A 80W
2SC2793 SI-N 900V 5A 100W
2SC2802 SI-N 300V 0.2A 10W 80MHz
2SC2808 SI-N 100V 50mA 0.5W 140MHz
2SC2810 SI-N 500V 7A 50W 18MHz
2SC2812 SI-N 55V 0.15A 0.2W 100MHz
2SC2814 SI-N 30V 0.03A 320MHzF
2SC2825 SI-N 80V 6A 70W B>500
2SC2837 SI-N 150V 10A 100W 70MHz
2SC2839 SI-N 20V 30mA 0.15W 320MHz
2SC2851 SI-N 36V 0.3A 1W 1.5GHz
2SC2873 SI-N 50V 2A 0.5W 120MHz
2SC2878 SI-N 20V 0.3A 0.4W 30MHz
2SC2879 SI-N 45V 25A PEP=100W 28MHz
2SC2882 SI-N 90V 0.4A 0.5W 100MHz
2SC288A SI-N 35V 20mA 0.15W
2SC2898 SI-N 500V 8A 50W
2SC2901 SI-N 40V 0.2A 0.6W <12/18
2SC2908 SI-N 200V 5A 50W 50MHz
2SC2910 SI-N 160V 70mA 0.9W 150MHz
2SC2911 SI-N 180V 140mA 10W 150MHz
2SC2912 SI-N 200V 140mA 10W 150MHz
2SC2922 SI-N 180V 17A 200W 50MHz
2SC2923 SI-N 300V 0.1A 140MHz
2SC2928 SI-N 1500V 5A 50W
2SC2939 SI-N 500V 10A 100W 2.5us
2SC2958 SI-N 160V 0.5A 1W
2SC2979 SI-N 800V 3A 40W
2SC2987 SI-N 140V 12A 120W 60MHz
2SC2988 SI-N 36V 0.5A 175MHz
2SC2999 SI-N 20V 30mA 750MHz
2SC3001 SI-N 20V 3A PQ=7W(175MHz)
2SC3019 SI-N 35V 0.4A 0.6W 520MHz
2SC3020 SI-N 35V 1A 10W
2SC3022 SI-N 35V 7A 50W
2SC3026 SI-N 1700V 5A 50W POWER
2SC3030 N-DARL 900V 7A 80W
2SC3039 SI-N 500V 7A 52W
2SC3042 SI-N 500/400V 12A 100W
2SC3052F SI-N 50V 0.2A 0.15W 200MHz
2SC3063 SI-N 300V 0.1A 1.2W 140MHz
2SC3067 2xSI-N 130V 50mA 0.5W 160
2SC3068 SI-N 30V 0.3A Ueb=15V B>8
2SC3071 SI-N 120V 0.2A Ueb=15V B>
2SC3073 SI-N 30V 3A 15W 100MHz
2SC3074 SI-N 60V 5A 20W 120MHz
2SC3075 SI-N 500V 0.8A 10W 1/1.5us
2SC3089 SI-N 800V 7A 80W
2SC3101 SI-N 250V 30A 200W 25MHz
2SC3102 SI-N 35V 18A 170W 520MHz
2SC3112 SI-N 50V 0.15A 0.4W 100MHz
2SC3116 SI-N 180V 0.7A 10W 120MHz
2SC3117 SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz
2SC3133 SI-N 60V 6A 1.5W 27MHz
2SC3148 SI-N 900V 3A 40W 1us
2SC3150 SI-N 900V 3A 50W 15MHz
2SC3153 SI-N 900V 6A 100W
2SC3157 SI-N 150V 10A 60W
2SC3158 SI-N 500V 7A 60W
2SC3164 SI-N 500V 10A 100W
2SC3169 SI-N 500V 2A 25W >8MHz
2SC3175 SI-N 400V 7A 50W 40MHz
2SC3178 SI-N 1200V 2A 60W
2SC3179 SI-N 60V 4A 30W 15MHz
2SC3180N SI-N 80V 6A 60W 30MHz
2SC3181N SI-N 120V 8A 80W 30MHz
2SC3182N SI-N 140V 10A 100W 30MHz
2SC3195 SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz
2SC3199 SI-N 60V 0.15A 0.2W 130MHz
2SC3200 SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz
2SC3202 SI-N 35V 0.5A 0.5W 300MHz
2SC3203 SI-N 35V 0.8A 0.6W 120MHz
2SC3205 SI-N 30V 2A 1W 120MHz
2SC3206 SI-N 150V 0.5A 0.8W 120MHz
2SC3210 SI-N 500V 10A 100W 1us
2SC3211 SI-N 800V 5A 70W >3MHz
2SC3212 SI-N 800V 7A 3W 3.5MHz
2SC3225 SI-N 40V 2A 0.9W 1us
2SC3231 SI-N 200V 4A 40W 8MHz
2SC3240 SI-N 50V 25A 110W 30MHz
2SC3242 SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz
2SC3244E SI-N 100V 0.5A 0.9W 130MHz
2SC3245A SI-N 150V 0.1A 0.9W 200MHz
2SC3246 SI-N 30V 1.5A 0.9W 130MHz
2SC3247 SI-N 50V 1A .9W 130MHz B>
2SC3257 SI-N 250V 10A 40W 1/3.5us
2SC3258 SI-N 100V 5A 30W 120MHz
2SC3260 N-DARL 800V 3A 50W B>10
2SC3262 N-DARL 800V 10A 100W
2SC3263 SI-N 230V 15A 130W
2SC3264 SI-N 230V 17A 200W 60MHz
2SC3271 SI-N 300V 1A 5W 80MHz
2SC3277 SI-N 500V 10A 90W 20MHz
2SC3279 SI-N 10V 2A 0.75W 150MHz
2SC3280 SI-N 160V 12A 120W 30MHz
2SC3281 SI-N 200V 15A 150W 30MHz
2SC3284 SI-N 150V 14A 125W 60MHz
2SC3293 N-DARL+D 50V 1.2A 20W 180
2SC3297 SI-N 30V 3A 15W 100MHz
2SC3299 SI-N 60V 5A 20W 0.1us
2SC3300 SI-N 100V 15A 100W
2SC3303 SI-N 100V 5A 20W 0.2us
2SC3306 SI-N 500V 10A 100W 1us
2SC3307 SI-N 900V 10A 150W 1us
2SC3309 SI-N 500V 2A 20W 1us
2SC3310 SI-N 500V 5A 30W 1us
2SC3311 SI-N 60V 0.1A 0.3W 150MHz
2SC3320 SI-N 500V 15A 80W
2SC3326 SI-N 20V 0.3A 0.15W 30MHz
2SC3327 SI-N 50V 0.3A 0.2W 30MHz
2SC3328 SI-N 80V 2A 0.9W 100MHz
2SC3330 SI-N 60V 0.2A 0.3W 200MHz
2SC3331 SI-N 60V 0.2A 0.5W 200MHz
2SC3332 SI-N 180V 0.7A 0.7W 120MHz
2SC3334 SI-N 250V 50mA 0.9W 100MHz
2SC3345 SI-N 60V 12A 40W 90MHz
2SC3346 SI-N 80V 12A 40W 0.2us
2SC3355 SI-N 20V 0.1A 0.6W 6.5GHz
2SC3356 SI-N 20V 0.1A 0.2W 7GHz
2SC3377 SI-N 40V 1A 0.6W 150MHz
2SC3378 SI-N 120V 0.1A 0.2W 100MHz
2SC3379 SI-N 20V 1.5A PQ=3W
2SC3381 2xSI-N 80V 0.1A 0.4W 170MHz
2SC3383 SI-N 60V 0.2A 0.5W 250MHz
2SC3397 SI-N 50V 0.1A 250MHz 46K/
2SC3399 SI-N 50V 0.1A 250MHz
2SC3400 SI-N 50V 0.1A 250MHz 22K/
2SC3401 SI-N 50V .1A 46K/23KOHM
2SC3402 SI-N 50V 0.1A 250MHz 10K/
2SC3405 SI-N 900V 0.8A 20W 1us
2SC3409 SI-N 900V 2A 80W .8uS
2SC3416 SI-N 200V 0.1A 5W 70MHz
2SC3419 SI-N 40V 0.8A 5W 100MHz
2SC3420 SI-N 50V 5A 10W 100MHz
2SC3421O SI-N 120V 1A 1.5W BJT O-G
2SC3421Y SI-N 120V 1A 10W 120MHz
2SC3422Y SI-N 40V 3A 10W 100MHz
2SC3423 SI-N 150V 50mA 5W 200MHz
2SC3425 SI-N 500V 0.8A 10W
2SC3446 SI-N 800V 7A 40W 18MHz
2SC3447 SI-N 800V 5A 50W 18MHz
2SC3456 SI-N 1100/800V 1.5A 40W
2SC3457 SI-N 1100V 3A 50W
2SC3460 SI-N 1100V 6A 100W
2SC3461 SI-N 1100/800V 8A 120W
2SC3466 SI-N 1200/650V 8A 120W
2SC3467 SI-N 200V 0.1A 1W 150MHz
2SC3468 SI-N 300V 0.1A 1W 150MHz
2SC3486 SI-N 1500V 6A 120W
2SC3502 SI-N 200V 0.1A 1.2W
2SC3503 SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz
2SC3504 SI-N 70V 0.05A 0.9W 500MHz
2SC3505 SI-N 900V 6A 80W
2SC3507 SI-N 1000/800V 5A 80W
2SC3509 N-DARL+D 900V 10A 100W 0.
2SC3514 SI-N 180V 0.1A 10W 200MHz
2SC3518 SI-N 60V 5A 10W
2SC3520 SI-N 500V 18A 130W 18MHz
2SC3526 SI-N 110V 0.15A 7A 30W 1us
2SC3528 SI-N 500V 20A 125W
2SC3549 SI-N 900V 3A 40W
2SC3552 SI-N 1100V 12A 150W 15MHz
2SC3568 SI-N 150V 10A 30W
2SC3571 SI-N 500V 7A 30W
2SC3577 SI-N 850V 5A 80W 6MHz
2SC3581 SI-N 55V 0.4A 0.9W 150MHz
2SC3591 SI-N 400V 7A 50W
2SC3595 SI-N 30V 0.5A 5W 2GHz
2SC3596 SI-N 80V 0.3A 8W 700MHz
2SC3597 SI-N 80V 0.5A 10W 800MHz
2SC3599 SI-N 120V 0.3A 8W 500MHz
2SC3600 SI-N 200V 0.1A 7W 400MHz
2SC3601 SI-N 200V 0.15A 7W 400MHz
2SC3608 SI-N 20V 0.08A 6.5GHz
2SC3611 SI-N 50V 0.15A 4W 300MHz
2SC3616 SI-N 25V 0.7A 250MHz
2SC3621 SI-N 150V 1.5A 10W 100MHz
2SC3623 SI-N 60V 0.15A 0.25W B=1K
2SC3632 SI-N 600V 1A 10W 30MHz
2SC3636 SI-N 900/500V 7A 80W
2SC3642 SI-N 1200V 6A 100W 200ns
2SC3655 SI-N 50V 0.1A 0.4W 46/23K
2SC3656 SI-N 50V 0.1A 0.4W 10K/10
2SC3659 SI-N+D 1700/800V 5A 50W
2SC3668 SI-N 50V 2A 1W 100MHz
2SC3669 SI-N 80V 2A 1W 0.2us
2SC3675 SI-N 1500/900V 0.1A 10W
2SC3678 SI-N 900V 3A 80W
2SC3679 SI-N 900/800V 5A 100W
2SC3680 SI-N 900/800V 7A 120W 6MHz
2SC3684 SI-N+D 1500V 10A 150W
2SC3688 SI-N 1500V 10A 150W 0.2us
2SC3692 SI-N 100V 7A 30W <300/180
2SC373 SI-N 35V 0.1A 0.2W B>200
2SC3746 SI-N 80V 5A 20W 100MHz
2SC3748 SI-N 80V 10A 30W 100/600ns
2SC3752 SI-N 1100/800V 3A 30W
2SC3781 SI-N 120V 0.4A 15W 500MHz
2SC3782 SI-N 200V 0.2A 15W 400MHz
2SC3783 SI-N 800V 5A 100W
2SC3787 SI-N 180V 0.14A 10W 150MHz
2SC3788 SI-N 200V 0.1A 5W 150MHz
2SC3789 SI-N 300V 0.1A 7W 70MHz
2SC3790 SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz
2SC3792 SI-N 50V 0.5A 0.5W 250MHz
2SC3795A SI-N 900V 5A 40W
2SC3807 SI-N 30V 2A 15W 260MHz
2SC3808 N-DARL 80V 2A 170MHz B>80
2SC380TM SI-N 30V 50mA 0.3W 100MHz
2SC3811 SI-N 40V 0.1A 0.4W 450MHz
2SC3831 SI-N 500V 10A 100W
2SC3833 SI-N 500/400V 12A 100W
2SC3842 SI-N 600V 10A 70W 32MHz
2SC3844 SI-N 600V 15A 75W 30MHz
2SC3851 SI-N 80V 4A 25W 15MHz
2SC3852 SI-N 80V 3A 25W 15MHz
2SC3855 SI-N 200V 10A 100W 20MHz
2SC3857 SI-N 200V 15A 150W 20MHz
2SC3858 SI-N 200V 17A 200W 20MHz
2SC3866 SI-N 900V 3A 40W
2SC3868 SI-N 500V 1.5A 25W 0.7us
2SC3883 SI-N+D 1500V 6A 50W
2SC3884A SI-N 1500V 6A 50W
2SC3886A SI-N 1500V 8A 50W 0.1us
2SC388A SI-N 25V 50mA 0.3W 300MHz
2SC3890 SI-N 500V 7A 30W 500NS
2SC3892A SI-N+D 1500V 7A 50W 0.4us
2SC3893A SI-N+D 1500V 8A 50W
2SC3895 SI-N 1500/800V 8A 70W
2SC3896 SI-N 1500V 8A 70W
2SC3897 SI-N 1500V 10A 70W
2SC3902 SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz
2SC3907 SI-N 180V 12A 130W 30MHz
2SC3927 SI-N 900V 10A 120W
2SC394 SI-N 25V 0.1A 200MC RF
2SC3940 SI-N 30V 1A 1W 200MHz
2SC3943 SI-N 110V 0.15A 2W 300MHz
2SC3944 SI-N 150V 1A 40W 300MHz
2SC3948 SI-N 850V 10A 75W 20MHz
2SC3950 SI-N 30V 0.5A 5W
2SC3952 SI-N 80V 0.5A 10W 700MHz
2SC3953 SI-N 120V 0.2A 8W 400MHz
2SC3954 SI-N 120V 0.3A 8W 400MHz
2SC3955 SI-N 200V 0.1A 7W 300MHz
2SC3956 SI-N 200V 0.2A 7W 70MHz
2SC3964 SI-N 40V 2A 1.5W 1us
2SC3972 SI-N 800/500V 5A 40W
2SC3973A SI-N 900V 7A 45W
2SC3979A SI-N 800V 3A 2W 10MHz
2SC3987 N-DARL+D 50V 3A 15W
2SC3996 SI-N 1500/800V 15A 180W
2SC3998 SI-N 1500V 25A 250W POWER
2SC3999 SI-N 300V 0.1A 0.75W 300MHz
2SC4004 SI-N 900/800V 1A 30W <1/4
2SC4020 SI-N 900V 3A 50W 1us
2SC4024 SI-N 100V 10A 35W B>300
2SC4029 SI-N 230V 15A 150W 30MHz
2SC4043 SI-N 20V 50mA 0.15W 3.2GHz
2SC4046 SI-N 120V 0.2A 8W 350MHz
2SC4052 SI-N 600V 3A 40W 20MHz
2SC4056 SI-N 600V 8A 45W
2SC4059 SI-N 600/450V 15A 130W
2SC4064 SI-N 50V 12A 35W 40MHz
2SC4107 SI-N 500/400V 10A 60W
2SC4119 N-DARL+D 1500V 15A 250W B
2SC4123 SI-N+D 1500V 7A 60W
2SC4125 SI-N+D 1500/800V 10A 70W
2SC4131 SI-N 100V 15A 60W 18MHz
2SC4135 SI-N 120V 2A 15W 200MHz
2SC4137 SI-N 25V 0.1A 300MHz
2SC4138 SI-N 500V 10A 80W <1/3.5us
2SC4153 SI-N 200V 7A 30W 0.5us
2SC4157 SI-N 600V 10A 100W
2SC4159 SI-N 180V 1.5A 15W 100MHz
2SC4161 SI-N 500V 7A 30W
2SC4169 N-DARL+D 50V 1.2A 1W B=4K
2SC4199 SI-N 1400V 10A 100W
2SC4200 SI-N 20V 0.6A 5W 2.5GHz
2SC4204 SI-N 30V 0.7A 0.6W
2SC4231 SI-N 1200/800V 2A 30W
2SC4235 SI-N 1200/800V 3A 80W
2SC4236 SI-N 1200/800V 6A 100W
2SC4237 SI-N 1200/800V 10A 150W
2SC4242 SI-N 450/400V 7A 40W
2SC4256 SI-N 1500V 10A 175W 6MHz
2SC4278 SI-N 150V 10A 100W 30MHz
2SC4288A SI-N1600/600V 12A 200W
2SC4289A SI-N 1500V 16A 200W
2SC4290A SI-N 1500V 20A 200W
2SC4297 SI-N 500V 12A 75W 10MHz
2SC4298 SI-N 500V 15A 80W 10MHz
2SC4300 SI-N 900V 5A 75W 1/6us
2SC4304 SI-N 800V 3A 35W
2SC4308 SI-N 30V 0.3A 0.6W 2.5GHz
2SC4313 SI-N 900V 10A 100W 0.5us
2SC4381 SI-N 150V 2A 25W 15MHz
2SC4382 SI-N 200V 2A 25W 15MHz
2SC4386 SI-N 160/120V 8A 75W 20MHz
2SC4387 SI-N 200V 10A 80W 20MHz
2SC4388 SI-N 200V 15A 85W 20MHz
2SC4408 SI-N 80V 2A 0.9W 100/600ns
2SC4429 SI-N 1100/800V 8A 60W
2SC4430 SI-N 1100V 12A 65W 15MHz
2SC4431 SI-N 120V 1.5A 20W 150MHz
2SC4439 SI-N 180V 0.3A 8W 400MHz
2SC4467 SI-N 160/120V 8A 80W 20MHz
2SC4468 SI-N 200V 10A 80W 20MHz
2SC4484 SI-N 30V 2.5A 1W 250MHz
2SC4488 SI-N 120V 1A 1W 120MHz
2SC4511 SI-N 120V 6A 30W 20MHz
2SC4512 SI-N 120V 6A 50W 20MHz
2SC4517 SI-N 900V 3A 30W 6MHz
2SC4517A SI-N 1000V 3A 30W 0.5us
2SC4531 SI-N+D 1500V 10A 50W
2SC4532 SI-N 1700V 10A 200W 2uS
2SC4538 SI-N 900V 5A 80W
2SC454 SI-N 30V 0.1A 230MHz
2SC4542 SI-N 1500V 10A 50W
2SC4547 N-DARL+D 85V 3A 30W B>2K
2SC4557 SI-N 900V 10A 80W <1/5.5us
2SC4560 SI-N 1500V 10A 80W
2SC458 SI-N 30V 0.1A 230MC UNI
2SC4582 SI-N 600V 100A 65W 20MHz
2SC460 SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz
2SC461 SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz
2SC4744 SI-N 1500V 6A POWER
2SC4745 SI-N 1500V 6A
2SC4747 SI-N 1500V 10A 50W 0.3us
2SC4758 SI-N 1500V 8A 50W HI-RES
2SC4769 SI-N+D 1500V 7A 60W
2SC4770 SI-N 1500/800V 7A 60W
2SC4793 SI-N 230V 1A 2W 100MHz
2SC4804 SI-N 900V 3A 30W 0.3us
2SC4820 SI-N 450V 6A 30W 12MHz
2SC4826 SI-N 200V 3A 1.3W 300MHz
2SC4834 SI-N 500V 8A 45W <0.3/1.4
2SC4883A SI-N 180V 2A 20W 120MHz
2SC4891 SI-N 1500V 15A 75W
2SC4908 SI-N 900V 3A 35W 1us
2SC4924 SI-N 800V 10A 70W
2SC4977 SI-N 450V 7A 40W
2SC5002 SI-N 1500V 7A 80W
2SC5003 SI-N+D 1500V 7A 80W
2SC5027 SI-N 1100V 3A 50W 0.3us
2SC5030 SI-N 50V 5A 1.3W 150MHz
2SC5045 SI-N 1600V 15A 75W
2SC5047 SI-N 1600V 25A 250W
2SC5048 SI-N 1500V 12A 50W 0.3us
2SC5070 SI-N 30V 2A 1.5W B>800
2SC5086 SI-N 20V 80MA 7GHZ
2SC509 SI-N 35V 0.5A 0.6W 60MHz
2SC5144 SI-N 1700V 20A 200W
2SC5148 SI-N 1500V 8A 50W 0.2us
2SC5149 SI-N+D 1500V 8A 50W 0.2us
2SC5150 SI-N 1700V 10A 50W 03us
2SC5171 SI-N 180V 2A 20W 200MHz
2SC5198 SI-N 140V 10A 100W 30MHz
2SC5207 SI-N 1500V 10A 50W 0.4us
2SC5242 SI-N 230V 15A 130W 30MHz
2SC5244A SI-N 1600V 30A 200W
2SC5296 SI-N+D 1500V 8A 60W
2SC5297 SI-N 1500V 8A 60W
2SC5299 SI-N 1500V 10A 70W 0.2US
2SC535 SI-N 20V 20mA 0.1W 0.700M
2SC536 SI-N 40V 0.1A 180MC UNI
2SC620 SI-N 50V 0.2A 0.25W UNI
2SC643 SI-N 1100V 2.5A 50W
2SC644 SI-N 30V 50mA 0.25W
2SC645 SI-N 30V 30mA 0.14W 200MHz
2SC710 SI-N 30V 0.03A 200MHz
2SC711 SI-N 30V 0.05A 150MHz
2SC712 SI-N 30V 0.5A 150MHz
2SC717 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz
2SC730 SI-N 40V 0.4A PQ=1.5W
2SC732 SI-N 50V 0.15A 0.4W 150MHz
2SC735 SI-N 35V 0.4A 0.3W UNI
2SC752 SI-N 15V 100mA 0.1W
2SC756 SI-N 40V 4A 10W 65MHz
2SC784 SI-N 40V 0.02A 500MC RF
2SC815 SI-N 60V 0.2A 0.25W 200MHz
2SC828 SI-N 30V 0.05A 0.25W UNI
2SC829 SI-N 30V 30mA 0.4W 230MHz
2SC839 SI-N 50V 0.03A 250MHz
2SC867 SI-N 400V 1A 23W 8MHz
2SC869 SI-N 160V 30mA 0.2W 150MHz
2SC898A SI-N 150V 7A 80W 15MHz
2SC900 SI-N 30V 0.03A 100MHz
2SC930 SI-N 15V 0.03A 300MC RF
2SC936 SI-N 1000V 1A 22W POWER
2SC941 SI-N 35V 20mA 0.2W 120MHz
2SC943 SI-N 60V 0.2A 0.3W 220MHz
2SC945 SI-N 50V 0.1A 250MC UNI
2SC982 N-DARL 40V 0.3A 0.4W
2SD1010 SI-N 50V 50mA 0.3W 200MHz
2SD1012 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz
2SD1018 SI-N 250V 4A 80W B>250
2SD1027 N-DARL+D 20V 15A 100W B>1
2SD1033 SI-N 200V 2A 20W 10MHz
2SD1036 SI-N 150/120V 15A 150W
2SD1047 SI-N 160V 12A 100W 15MHz
2SD1048 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz
2SD1049 SI-N 120V 25A 100W
2SD1051 SI-N 50V 1.5A 1W 150MHz
2SD1055 SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz
2SD1062 SI-N 60V 12A 40W 10MHz
2SD1064 SI-N 60V 12A 80W
2SD1065 SI-N 60V 15A 90W
2SD1073 N-DARL 300V 4A 40W B>1K
2SD1088 N-DARL 300V 6A 30W B>2000
2SD1113K N-DARL+D 300V 6A 40W
2SD1128 N-DARL 150V 5A 30W
2SD1135 SI-N 80V 4A 40W
2SD1138 SI-N 200V 2A 30W
2SD1140 N-DARL 30V 1.5A 0.9W
2SD1145 SI-N 60V 5A 0.9W 120MHz
2SD1148 SI-N 140V 10A 100W 20MHz
2SD1153 SI-N 80V 1.5A 0.9W
2SD1163A SI-N 300V 7A 40W
2SD1164 SI-N 150V 1.5A 10W DAR+DI
2SD1173 SI-N+D 1500V 5A 70W
2SD1187 SI-N 100V 10A 80W 10MHz
2SD1189 SI-N 40V 2A 5W 100MHz
2SD1192 N-DARL+D 70V 10A 40W B=5K
2SD1196 N-DARL+D 110V 8A 40W B=40
2SD1198 N-DARL 30V 1A 1W 150MHz
2SD1207 SI-N 60V 2A 1W
2SD1210 N-DARL+D 150V 10A 80W B=5
2SD1213 SI-N 60V 20A 50W
2SD1225 SI-N 40V 1A 1W 150MHz
2SD1238 SI-N 120V 12A 80W 20MHz
2SD1244 SI-N+D 2500/900V 1A 50W
2SD1246 SI-N 30V 2A 0.75W
2SD1247 SI-N 30V 2.5A 1W
2SD1254 SI-N 130V 3A 30W
2SD1255 SI-N 130V 4A 35W 30MHz
2SD1263A SI-N 400V 0.75A 35W 30MHz
2SD1264 SI-N 200V 2A 30W POWER
2SD1265 SI-N 60V 4A 30W 25kHz
2SD1266 SI-N 60V 3A 35W POWER
2SD1267 SI-N 60V 4A 40W 20MHz
2SD1270 SI-N 130V 5A 2W 30MHz
2SD1271 SI-N 130V 7A 40W 30MHz
2SD1272 SI-N 200V 1A 40W 25MHz
2SD1273 SI-N 80V 3A 40W 50MHz
2SD1274 SI-N 150V 5A 40W 40MHz
2SD1276 N-DARL 60V 4A 40W
2SD1286 N-DARL+D 60V 1A 8W B=1K-3
2SD1288 SI-N 120V 7A 70W
2SD1289 SI-N 120V 8A 80W
2SD1292 SI-N 120V 1A 0.9W 100MHz
2SD1293 SI-N 120V 1A 1W 100MHz
2SD1297 N-DARL+D 150V 25A 100W
2SD1302 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz
2SD1306 SI-N 30V 0.7A 150mW 250MHz
2SD1308 N-DARL+D 150V 8A 40W
2SD1313 SI-N 800V 25A 200W 6MHz
2SD1314 N-DARL+D 600V 15A 150W
2SD1330 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz
2SD1347 SI-N 60V 3A 1W 150MHz
2SD1348 SI-N 60V 4A 10W 150MHz
2SD1350A SI-N 600V 0.5A 1W 55MHz
2SD1376K N-DARL+D 120V 1.5A 40W
2SD1378 SI-N 80V 0.7A 10W 120MHz
2SD1379 N-DARL 40V 2A 10W 150MHz
2SD1380 SI-N 40V 2A 10W 100MHz
2SD1382 SI-N 120V 1A 10W 100MHz
2SD1384 SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz
2SD1391 SI-N 1500V 5A 80W
2SD1392 N-DARL+D 60V 5A 30W B=800
2SD1397 SI-N+D 1500V 3.5A 50W
2SD1398 SI-N+D 1500V 5A 50W
2SD1399 SI-N+D 1500V 6A 80W
2SD1403 SI-N 1500V 6A 120W
2SD1404 SI-N+D 300V 7A 25W 1us
2SD1405 SI-N 50V 3A 25W 2us
2SD1406 SI-N 60V 3A 25W 0.8us
2SD1407 SI-N 100V 5A 30W 12MHz
2SD1408 SI-N 80V 4A 30W 8MHz
2SD1409 N-DARL+D 600V 6A 25W 1us
2SD1411 SI-N 100V 7A 30W 10MHz
2SD1413 N-DARL+D 60V 3A 20W .O1US
2SD1415 N-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us
2SD1426 SI-N+D 1500V 3.5A
2SD1427 SI-N+D 1500V 5A 80W
2SD1428 SI-N+D 1500V 6A 80W
2SD1432 SI-N 1500V 6A 80W
2SD1439 SI-N+D 1500V 3A 50W
2SD1441 SI-N+D 1500V 4A 80W
2SD1446 N-DARL+D 500V 6A 40W B>50
2SD1453 SI-N 1500V 3A 50W
2SD1457 N-DARL+D 140V 6A 60W
2SD1458 SI-N 20V 0.7A 1W
2SD1468 SI-N 30V 1A 0.3..0.4W 150
2SD1491 N-DARL+D 70V 2A 10W B>2K
2SD1496 SI-N 1500V 5A 50W
2SD1497-02 SI-N 1500V 6A 50W
2SD1504 SI-N 30V 0.5A 0.3W 300MHz
2SD1506 SI-N 60V 3A 10W 90MHz
2SD1508 N-DARL 30V 1.5A 10W B>400
2SD1509 N-DARL+D 80V 2A 10W 0.4uS
2SD1511 N-DARL 100V 1A 1W 150MHz
2SD1521 N-DARL+D 50V 1.5A 2W B>2K
2SD1525 N-DARL+D 100V 30A 150W
2SD1526 SI-N 130V 1A 1W 200MHz
2SD1541 SI-N 1500V 3A 50W
2SD155 SI-N 80V 3A 25W
2SD1554 SI-N+D 1500V 3.5A 40W 1us
2SD1555 SI-N+D 1500V 5A 40W 1us
2SD1556 SI-N+D 1500V 6A 50W 1us
2SD1563A SI-N 160V 1.5A 10W 80MHz
2SD1565 N-DARL+D 100V 5A 30W
2SD1576 SI-N 1500V 2.5A 48W
2SD1577 SI-N 1500V 5A 80W
2SD1579 N-DARL+D 150V 1.5A 1W
2SD1589 N-DARL+D 100V 5A 20W
2SD1590 N-DARL+D 150V 8A 25W
2SD1595 N-DARL+D 60V 5A 20W B=6K
2SD1609 SI-N 160V 0.1A NF/S-L
2SD1610 SI-N 200V 0.1A 1.3W 140MHz
2SD1624 SI-N 60V 3A .5W 150MHz
2SD1632 N-DARL+D 1500V 4A 80W
2SD1647 N-DARL+D 50V 2A 25W
2SD1649 SI-N+D 1500/800V 2,5A 50W
2SD1650 SI-N+D 1500/800V 3.5A 50W
2SD1651 SI-N+D 1500/800V 5A 60W
2SD1652 SI-N+D 1500V 6A 60W 3MHz
2SD1656 SI-N 1500V 6A 50W 3MHz
2SD1663 SI-N 1500V 5A 80W 0.5us
2SD1664 SI-N 40V 1A 0.5W 150MHz
2SD1666 SI-N 60V 3A 20W
2SD1667 SI-N 60V 5A 25W 30MHz
2SD1668R SI-N 60V 7A 30W
2SD1669 SI-N 60V 12A 30W
2SD1677 SI-N 1500V 5A 100W 0.5us
2SD1680 SI-N 330/200V 7A 70W
2SD1681 SI-N 20V 1.2A 10W 150MHz
2SD1683 SI-N 60V 4A 10W 150MHz
2SD1684 SI-N 120V 1.2A 10W 150MHz
2SD1706 SI-N 130/80V 15A 80W 20MHz
2SD1707 SI-N 130/80V 20A 100W
2SD1710 SI-N 1500/800V 5A 100W
2SD1725 SI-N 120V 4A 20W 180MHz
2SD1729 SI-N+D 1500/700V 3.5A 60W
2SD1730 SI-N+D 1500/700V 5A 100W
2SD1739 SI-N 1500/700V 6A 100W
2SD1740 N-DARL 150V 5A 25W B=5000
2SD1758 SI-N 40V 2A 10W 100MHz
2SD1760 SI-N 60V 3A 15W 90MHz
2SD1761 SI-N 80V 3A 35W
2SD1762 SI-N 60V 3A 25W 70MHz
2SD1763A SI-N 120V 1.5A 20W 80MHz
2SD1764 N-DARL+D 60V 2A 20W B>100
2SD1765 N-DARL+D 100V 2A 20W B>1K
2SD1769 N-DARL+D 120V 6A 50W
2SD1776 SI-N 80V 2A 25W 40MHz
2SD1783 N-DARL+D 60V 5A 30W B=2K
2SD1785 N-DARL+D 120V 6A 30W 100MHz
2SD1790 N-DARL+D 200V 4A 25W B=1K
2SD1791 N-DARL 100V 7A 30W 50MHz
2SD1796 N-DARL+D 60V 4A 25W
2SD1802 SI-N 60V 3A 15W 150MHz
2SD1806 SI-N+D 40V 2A 15W 150MHz
2SD1809 N-DARL 60V 1A 0.9W B>2K
2SD1812 SI-N 160V 1.5A 0.9W
2SD1815 SI-N 120V 3A 20W 180MHz
2SD1817 SI-D 80V 3A 15W B>2K
2SD1825 N-DARL+D 70V 4A 20W
2SD1827 N-DARL+D 70V 10A 30W 20MHz
2SD1830 N-DARL+D 110V 8A 30W B=4K
2SD1835 SI-N 60V 2A 150MHz 60/580
2SD1843 N-DARL+D 60V 1A 1W B>2000
2SD1847 SI-N+D 1500/700V 5A 100W
2SD1849 SI-N+D 1500/700V 7A 120W
2SD1853 N-DARL+D 80V 1.5A 0.7W B>
2SD1856 N-DARL+D 60V 5A 25W
2SD1857 SI-N 120V 1.5A 1W 80MHz
2SD1858 SI-N 40V 1A 1W 150MHz
2SD1859 SI-N 80V 0.7A 1W 120MHz
2SD1862 SI-N 40V 2A 1W 100MHz
2SD1863 SI-N 120V 1A 1W 100MHz
2SD1864 SI-N 60V 3A 1W 90MHz
2SD1877 SI-N+D 1500/800V 4A 50W
2SD1878 SI-N+D 1500V 5A 60W 0.3us
2SD1880 SI-N+D 1500V 8A 70W
2SD1881 SI-N+D 1500V 10A 70W
2SD1887 SI-N 1500/800V 10A 70W
2SD1894 SI-N 160V 7A 70W 20MHz
2SD1895 N-DARL 160V 8A 100W 20MHz
2SD1913 SI-N 60V 3A 20W 100MHz
2SD1929 N-DARL+D 60V 2A 1.2W
2SD1930 N-DARL 100V 2A 1.2W B=500
2SD1933 N-DARL+D 80V 4A 30W
2SD1944 SI-N 80V 3A 30W 50MHz
2SD1958 SI-N 200V 4.5A 30W 10MHz
2SD1959 SI-N 1400V 10A 50W
2SD1978 N-DARL+D 120V 1.5A 0.9W
2SD198 SI-N 300V 1A 25W 45MHz
2SD1991 SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz
2SD1992 SI-N 30V 0.5A 0.6W 200MHz
2SD1994 SI-N 60V 1A 1W 200MHz
2SD1996 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz
2SD200 SI-N 1500V 2.5A 10W
2SD2006 SI-N 80V 0.7A 1.2W 120MHz
2SD2007 SI-N 40V 2A 1.2W 100MHz
2SD2010 N-DARL 60V 2A 1.2W B>1000
2SD2012 SI-N 60V 3A 25W 3MHz
2SD2018 N-DARL+D 60V 1A 5W B>6K5
2SD2052 SI-N 150V 9A 100W 20MHz
2SD2061 SI-N 80V 3A 30W 8MHz
2SD2066 SI-N 160V 12A 120W
2SD2088 N-DARL+D 60V 2A 0.9W B>2K
2SD2125 SI-N+D 1500V 5A 50W 0.2us
2SD213 SI-N 110V 10A 100W
2SD2136 SI-N 60V 3A 1.5W 30MHz
2SD2137A SI-N 80V 3A 15W 30MHz
2SD2141 N-DARL+D 380V 6A 35W B>15
2SD2144 SI-N 25V 0.5A B>560
2SD2151 SI-N 130/80V 10A 30W 20MHz
2SD2159 SI-N 30V 2A 1W 110MHz
2SD2250 N-DARL 160V 7A 90W B>5K
2SD2253 SI-N+D 1700V 6A 50W
2SD2255 N-DARL 160V 7A 70W 20MHz
2SD2276 N-DARL 160V 8A 120W B>5K
2SD2331 N-DARL+D 1500V 3A
2SD234 SI-N 60V 3A 25W AF-POWER
2SD2340 SI-N 130V 6A 50W
2SD2375 SI-N 80V 3A 25W B>500
2SD2386 N-DARL 140V 7A 70W B>5K
2SD2389 N-DARL 160V 10A 100W B>5K
2SD2390 N-DARL 160V 10A 100W 55MHz
2SD2394 SI-N 60V 3A 30W
2SD2395 SI-N 50V 3A 25W
2SD2399 N-DARL+D 80V 4A 30W B=1K-
2SD2438 N-DARL+D 160V 8A 70W B>5K
2SD2493 N-DARL 110V 6A 60W 60MHz
2SD2498 SI-N 1500V 6A 50W
2SD2499 SI-N+D 1500V 6A 50W
2SD287 SI-N 200V 10A 100W 8MHz
2SD313 SI-N 60V 3A 30W 8MHz
2SD325 SI-N 35V 1.5A 10W 8MHz
2SD350 SI-N 1500V 5A 22W
2SD350A SI-N 1500V 5A 22W
2SD359 SI-N 40V 2A 10W LOWFREQPO
2SD361 SI-N 60V 1.5A 10W 70MHz
2SD381 SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz
2SD382 SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz
2SD386 SI-N 200V 3A 25W 8MHz
2SD400 SI-N 25V 1A 0.9W
2SD401 SI-N 200V 2A 20W 10MHz
2SD414 SI-N 120/80V 0.8A 10W
2SD415 SI-N 120/100V 0.8A 10W
2SD424 SI-N 160V 15A 150W POWER
2SD438 SI-N 100V 0.7A 0.9W 100MHz
2SD467 SI-N 25V 0.7A 0.5W 280MHz
2SD468 SI-N 25V 1A 0,9W 280MHz
2SD471 SI-N 30V 1A 0.8W UNI (EBC
2SD476 SI-N 70V 4A 40W 7MHz
2SD478 SI-N 200V 2A 30W
2SD545 SI-N 25V 1.5A 0.5W
2SD549 N-DARL 30V 1.5A 15W B>4K
2SD552 SI-N 220V 15A 150W 4MHz
2SD553 SI-N 70V 7A 40W 10MHz
2SD555 SI-N 400V 15A 200W 7MHz
2SD556 SI-N 120V 15A 120W 8MHz
2SD560 N-DARL 100V 5A 30W
2SD571 SI-N 60V 700mA 1W 110MHz
2SD592 SI-N 30V 1A 0.75W 200MHz
2SD596 SI-N 30V 0.7A 170MHz
2SD600K SI-N 120V 1A 8W
2SD602A SI-N 60V 0.5A 0.2W 200MHz
2SD612 SI-N 25V 2A 10W 100MHz
2SD613 SI-N 100V 6A 40W 15MHz
2SD617 N-DARL 120V 8A 100W
2SD637 SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz
2SD661 SI-N 35V 0.1A 0.4W 200MHz
2SD662 SI-N 250V 0.1A 0.6W 50MHz
2SD666 SI-N 120V 0.05A 140MHz
2SD667 SI-N 120V 1A 140MHz
2SD669A SI-N 160V 1.5A 1W 140MHz
2SD676 SI-N 160V 12A 125W 8MHz
2SD712 SI-N 100V 4A 30W 8MHz
2SD717 SI-N 70V 10A 80W 0.3us
2SD718 SI-N 120V 8A 80W 12MHz
2SD725 SI-N 1500V 6A 50W POWER
2SD726 SI-N 100V 4A 40W 10MHz
2SD731 SI-N 170V 7A 80W 7MHz
2SD732 SI-N 150V 8A 80W 15MHz
2SD734 SI-N 25V 0.7A 0.6W 250MHz
2SD762 SI-N 60V 3A 25W 25kHz
2SD763 SI-N 120V 1A 0.9W
2SD768 N-DARL+D 120V 6A 40W B>1K
2SD773 SI-N 20V 2A 1W 110MHz
2SD774 SI-N 100V 1A 1W 95MHz
2SD781 SI-N 150V 2A 1W 0.6us
2SD786 SI-N 40V 0.3A 0.25W
2SD787 SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz
2SD788 SI-N 20/20V 2A 0.9W 100MHz
2SD789 SI-N 100/50V 1A 0.9W 80MHz
2SD794 SI-N 70V 3A 10W 60MHz
2SD795 SI-N 40V 3A 20W 95MHz
2SD798 N-DARL 600V 6A 30W B>1K5
2SD799 N-DARL+D 400V 6A 30W
2SD800 SI-N 750V 4A 30W 8MHz
2SD809 SI-N 100V 1A 10W 85MHz
2SD819 SI-N 1500V 3.5A 50W
2SD820 SI-N 1500V 5A 50W
2SD822 SI-N 1500/600V 7A 50W
2SD826 SI-N 60V 5A 10W 120MHz
2SD829 N-DARL+D 150V 15A 100W B=
2SD837 N-DARL 60V 4A 40W
2SD844 SI-N 50V 7A 60W 15MHz
2SD850 SI-N 1500V 3A 25W
2SD856 SI-N 60V 3A 35W POWER
2SD863 SI-N 50V 1A 0.9W
2SD864K N-DARL+D 120V 3A 30W
2SD867 SI-N 130V 10A 100W 3MHz
2SD871 SI-N+D 1500V 5A 50W
2SD879 SI-N 30V 3A 0.75W 200MHz
2SD880 SI-N 60V 3A 30W 0.8us
2SD882 SI-N 30V 3A 10W
2SD889 SI-N+D 1500V 4A 50W
2SD892A N-DARL 60V 0.5A 0.4W B>2K
2SD894 N-DARL 30V 1.5A 10W 120MHz
2SD895 SI-N 100V 6A 60W 10MHz
2SD917 SI-N 330V 7A 70W POWER
2SD92 SI-N 100V 3A 20W
2SD921 N-DARL 200V 5A 80W B>700
2SD946 N-DARL 30V 1A
2SD947 N-DARL 40V 2A 5W 150MHz
2SD951 SI-N 1500V 3A 65W
2SD958 SI-N 120V 0.02A 0.4W 200MHz
2SD965 SI-N 40V 5A 0.75W 150MHz
2SD966 SI-N 40V 5A 1W 150MHz
2SD968A SI-N 120V 0.5A 1W 120MHz
2SD970 N-DARL+D 120V 8A 40W B>1K
2SD972 N-DARL 50V 4A 30W B=3K
2SD982 N-DARL 200V 5A 40W B=3000
2SD986 N-DARL 150/80V 1.5A 10W
2SD998 N-DARL 100V 1.5A 10W B=7K
2SJ103 P-FET 50V 2.6mA Up<2V
2SJ109 P-FET DUAL 30V Id>2.6mA
2SJ113 P-FET 100V 10A 100W OE35
2SJ117 P-FET 400V 2A 40W 35ns
2SJ162 P-FET 160V 7A 100W 1E
2SJ174 P-FET 60V 20A 75W 235ns
2SJ175 P-FET 60V 10A 25W OE25
2SJ177 P-FET 60V 20A 75W <0E085
2SJ182 P-FET 60V 3A 20W OE28
2SJ200 P-FET 180V 10A 120W
2SJ201 P-FET 200V 12A 150W
2SJ306 P-FET 250V 3A 25W <2E=3
2SJ307 P-FET 250V 6A 2W <1E
2SJ353 P-FET 60V 1.5A 1W <E37
2SJ449 P-FET 250V 6A 35W <E8
2SJ72 P-FET 25V 30MA 0.6W Up<2V
2SJ74 P-FET 25V 1mA Up<2V
2SJ77 P-FET 160V 0.5A 30W
2SJ79 P-FET 200V 0.5A 30W
2SK1010 N-FET 500V 6A 80W <1E5
2SK1036 N-FET 250V 1A 2W 80ns
2SK1057 N-FET 140V 7A 100W
2SK1058 N-FET 160V 7A 100W 1E
2SK107 N-FET 9V 20MA 250MW
2SK108 N-FET 50V 20mA 0.3W 70E
2SK1081 N-FET 800V 7A 125W 380ns
2SK1082 N-FET 900V 6A 125W 2.8E
2SK1101 N-FET 450V 10A 50W E65 =1
2SK1102 N-FET 500V 10A 50W 240ns
2SK1113 N-FET 120V 3A 20W
2SK1117 N-FET 600V 6A 100W 1.25R
2SK1118 N-FET 600V 6A 45W 1.25R
2SK1119 N-FET 100V 4A 100W
2SK1120 N-FET 1000V 8A 150W 1E8
2SK117 N-FET 50V 5mA
2SK1170 N-FET 500V 20A 120W <E27
2SK118 N-FET 50V 0.3mA 0.1W
2SK1181 N-FET 500V 13A 85W 0.4E
2SK1190 N-FET 60V 22A 35W 0E05
2SK1191 N-FET 60V 30A 40W 0.03E
2SK1198 N-FET 700V 2A 35W 3.2E
2SK1213 N-FET 600V 6A 125W 40/85ns
2SK1217 N-FET 900V 8A 100W
2SK1221 N-FET 250V 10A 80W 0E4
2SK125 N-FET 25V 0.1A 0.3W
2SK1257 N-FET 60V 40A 45W 0.05E
2SK1271 N-FET 1400V 5A 240W <4E
2SK1275 N-FET 900V 2A 30W 7E
2SK1296 N-FET 60V 30A 0.024E
2SK1299 N-FET 100V 3A 20W 0E45
2SK1317 N-FET 1500V 2.5A 100W 12E
2SK1338 N-FET 900V 2A 50W 7E
2SK1341 N-FET 900V 6A 100W 3E
2SK1342 N-FET 900V 8A 100W 1E6
2SK1345 N-FET 60V 20A 40W <E055
2SK1350 N-FET 200V 15A 45W 0E14
2SK1351 N-FET 500V 5A 40W <1E5
2SK1356 N-FET 900V 3A 40W
2SK1357 N-FET 900V 5A 125W
2SK1358 N-FET 900V 9A 150W 1.4E
2SK1363 N-FET 900V 8A 90W 1.4E
2SK1377 N-FET 500V 5.5A 40W
2SK1378 N-FET 400V 10A 125W 0.55E
2SK1379 N-FET 60V 50A 150W <E017
2SK1388 N-FET 30V 35A 60W <E022
2SK1400 N-FET 300V 7A 50W
2SK1404 N-FET 600V 5A 35W 1E5
2SK1419 N-FET 60V 15A 25W <E08
2SK1420 N-FET 60V 25A 30W 0.045E
2SK1444 N-FET 450V 3A 25W 2.6E
2SK1447 N-FET 450V 9A 40W <E6
2SK1460 N-FET 900V 3.5A 40W 2E8
2SK1461 N-FET 900V 5A 120W
2SK1462 N-FET 900V 8A 150W
2SK1502 N-FET 900V 7A 120W 2E
2SK1507 N-FET 600V 9A 50W 240ns
2SK152 N-FET 15V 9.5mA Up<2V
2SK1529 N-FET 180V 10A 120W
2SK1530 N-FET 200V 12A 150W
2SK1531 N-FET 500V 15A 150W E45
2SK1537 N-FET 900V 5A 100W 290ns
2SK1544 N-FET 500V 25A 200W 0.2E
2SK161 N-FET 18V 0.01A 0.2W
2SK1612 N-FET 900V 3A 50W 40/140ns
2SK163 N-FET 50V 0.03A 0.4W
2SK1637 N-FET 600V 4A 35W <2E4
2SK1643 N-FET 900V 5A 125W 2.8E
2SK1653 N-FET 60V 45A 45W <E02
2SK168 N-FET 30V 20mA 0.2W FM-V/
2SK170 N-FET 40V 20mA 0.4W
2SK1723 N-FET 600V 12A 150W <E65
2SK1833 N-FET 500V 2.5A 40W <4E
2SK184 N-FET 50V 0.6mA Up<1.5V
2SK1917M N-FET 250V 10A 50W <E4
2SK192 N-FET 18V Idss>3mA Up<3V
2SK1924 N-FET 600V 6A 1.75W
2SK193 N-FET-DG 15V VHF
2SK1940 N-FET 600V 12A 125W <E75
2SK1941 N-FET 600V 16A 100W <E55
2SK1943 N-FET 900V 5A 80W <2E8
2SK1953 N-FET 600V 2A 25W 5E
2SK2038 N-FET 800V 5A 125W 2E2
2SK2039 N-FET 900V 5A 150W <2E5
2SK2043 N-FET 600V 2A 2W 4E3
2SK2056 N-FET 800V 4A 40W 2.4E
2SK2078 N-FET 800V 9A 150W <1E2
2SK2083 N-FET 900V 5A 70W 3E6
2SK212 N-FET 20V 0.6mA 0.2W
2SK2134 N-FET 200V 13A 70W <E4
2SK2136 N-FET 200V 20A 75W <E18
2SK214 N-FET 160V 0.5A 30W
2SK2141 N-FET 600V 6A 35W 1.1E
2SK216 N-FET 200V 0.5A 30W
2SK2161 N-FET 200V 9A 25W 0.35E
2SK223 N-FET 80V 1.2mA 0.4W
2SK2333 N-FET 700V 6A 50W <2E
2SK2352 N-FET 600V 6A 45W <1E25
2SK240 N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V
2SK241 N-FET 20V FM/VHF
2SK246 N-FET 50V 1,2mA Up<6V
2SK2485 N-FET 900V 6A 100W 2.8E
2SK2545 N-FET 600V 6A 40W 1.25E
2SK2561 N-FET 600V 9A 80W 1.2E
2SK2605 N-FET 800V 5A 45W 2.2E
2SK2632LS N-FET 800V 2.5A 30W <4E8
2SK301 N-FET 55V 20mA 0.25W
2SK303 N-FET 30V 0.6mA Up<4V
2SK304 N-FET 30V 0.6mA Up<4V
2SK30ATM N-FET 50V 6.5mA
2SK315 N-FET 20V 2.5mA 0.2W
2SK320 N-FET 450V 5A 50W <1E83
2SK33 N-FET 20V 20mA 0.15W
2SK330 N-FET 50V 14MA 0.2W 320R
2SK332 N-FET 40V 12mA Up=0.5V
2SK357 N-FET 150V 5A 40W <E9
2SK359 N-FET 20V 30mA 0.4W
2SK363 N-FET 40V 5mA Up<1.2V
2SK364 N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V
2SK367 N-FET 100V 0.6mA
2SK369 N-FET 40V 5mA Up<1.2V
2SK373 N-FET 100V 0.6mA
2SK374 N-FET 55V 1mA Up<5V
2SK381 N-FET 50V 0.3mA 0.3W
2SK386 N-FET 450V 10A 120W
2SK389 2xN-FET 50V
2SK40 N-FET 50V 6.5mA
2SK400 N-FET 200V 8A 100W 0E7
2SK404 N-FET 20V 1.2mA 0.2W
2SK415 N-FET 800V 3A 100W <6E
2SK423 N-FET 100V 0.5A 0.9W 25ns
2SK427 N-FET 15V 2.5mA Up<1.5V
2SK430 N-FET 150V 3A 20W 0E8
2SK439 N-FET 20V 30mA 0.3W
2SK511 N-FET 250V 0.3A 8W
2SK513 N-FET 800V 3A 60W 50/120ns
2SK526 N-FET 250V 10A 40W 0.6R
2SK537 N-FET 900V 1A 60W
2SK538 N-FET 900V 3A 100W 4.5R
2SK544 N-FET 20V 30mA 0.3W
2SK55 N-FET 18V 14mA VHF
2SK553 N-FET 500V 5A 50W 1E5
2SK555 N-FET 500V 7A 60W <E85
2SK557 N-FET 500V 12A 100W 0E6
2SK559 N-FET 450V 15A 100W 0E36
2SK583 N-FET 50V 0.2A 0.6W 20E
2SK606 N-FET 30V 20mA Up<3V
2SK611 N-FET 100V 1A 10W 6E
2SK612 N-FET 100V 2A 20W
2SK68 N-FET 50V 0.5mA Up<1.5V
2SK685 N-FET 1000V 5A 100W 2E
2SK701 N-FET 60V 2A 15W <E6
2SK703 N-FET 100V 5A 35W 0E5
2SK719 N-FET 900V 5A 120W
2SK725 N-FET 500V 15A 125W 0E38
2SK727 N-FET 900V 5A 125W 2E5
2SK73 N-FET 200V 0.1A 5W
2SK735 N-FET 450V 10A 100W <0E8
2SK754 N-FET 160V 10A 50W 0E22
2SK758 N-FET 250V 5A 40W OE7
2SK769 N-FET 500V 10A 100W 1E
2SK786 N-FET 20V 3A 50W 7E5
2SK787 N-FET 900V 8A 120W
2SK790 N-FET 500V 15A 150W
2SK791 N-FET 850V 3A 100W 4.5R
2SK792 N-FET 900V 3A 100W 4.5R
2SK793 N-FET 850V 5A 150W 2.5R
2SK794 N-FET 900V 5A 150W 2.5R
2SK796 N-FET 800V 3A 90W 5E
2SK806 N-FET 600V 3A 50W <2E7
2SK817 N-FET 60V 26A 35W 0.08E
2SK83 N-FET 25V 10MA 0.1W Up<2.
2SK851 N-FET 200V 30A 150W
2SK856 N-FET 60V 45A 125W <E03
2SK872 N-FET 900V 6A 150W 2.5E
2SK875 N-FET 450V 12A 120W 0.6E
2SK890 N-FET 200V 10A 75W <E4
2SK891 N-FET 100V 18A 125W <E18
2SK899 N-FET 500V 18A 125W <E33
2SK902 N-FET 250V 30A 150W
2SK903 N-FET 800V 3A 40W 4E
2SK904 N-FET 800V 3A 80W 4E
2SK940 N-FET 60V 0.8A 0.9W 1.1E
2SK943 N-FET 60V 25A 40W E046
2SK951 N-FET 800V 2.5A 40W 7E
2SK952 N-FET 800V 0.5mA
2SK955 N-FET 800V 5A 125W 2E
2SK956 N-FET 800V 9A 150W 1E5
2SK962 N-FET 900V 0.5mA Up>2.5V
3SK131 N-FET-DG 20V 25mA 0.2W
3SK60 N-FET-DG 15V 33mA
3SK73 N-FET-DG 20V 3mA
3SK74 N-FET-DG 20V 25mA 0.2W
AC121 GE-P 20V 0.3A 0.9W
AC122 GE-P 30V 0.2A 0.225W
AC125 GE-P 32V 0.2A
AC126 GE-P 32V 0.2A 0.5W
AC127 GE-N 32V 0.5A
AC128 GE-P 32V 1A 1W
AC128/176K GE N/P PAIRED, COOLED
AC128K GE-P 32V 1A 1W
AC131 GE-P 30V 1A 0.75W
AC132 GE-P 32V 0.2A 0.5W
AC138 GE-P 32V 1.2A 0.22W 1.5MHz
AC141K GE-N 32V 1.2A 1W
AC151 GE-P 32V 0.2A 0.9W
AC153 GE-P 32V 2A 1W
AC153K GE-P 32V 2A 1W
AC176K GE-N 32V 1A 1W
AC180 GE-P 32V 1.5A 0.3W 1MHz
AC187 GE-N 25V 1A 1W
AC187/188K GE N/P PAIRED,COOLED
AC187K GE-N 25V 1A 1W COOLED
AC188 GE-P 25V 1A 1W
AC188K GE-P 25V 1A 1W
AD133 GE-P 50V 15A 36W
AD136 GE-P 40V 10A 11W
AD139 GE-P 32V 3.5A 13W
AD148 GE-P 32V 3.5A 13.5W
AD149 GE-P 50V 3.5A 27W
AD161 GE-N 32V 1A 6W
AD161/162 GE N/P 32V 1A 6W PAIRED
AD162 GE-P 32V 1A 6W
AD165 GE-N 25V 1A 6W
AD166 GE-P 60V 5A 27.5W
AF106 GE-P 25V 10mA 220MHz VHF
AF109R GE-P 20V 12mA 260MHz VHF
AF118 GE-P 70V 30mA 375mW 125MHz
AF121 GE-P 25V 10mA 270MHz
AF125 GE-P 32V 10mA 75MHz
AF127 GE-P 32V 10mA 75MHz
AF139 GE-P 20V 10mA 550MHz
AF200 GE-P 25V 10mA 0.145W
AF201 GE-P 25V 10mA 0.145W
AF239S GE-P 15V 10mA 700MHz
AF279 GE-P 15V 10mA 60mW 780MHz
AF279S GE-P 20V 10mA 0.6W
AF280 GE-P UHF MIXER 550MHz
AF306 GE-P 25V 15mA 60mW 500MHz
AF367 GE-P 153V 10mA UHF 800MHz
AF379 GE-P UHF 1250MHz
AL102 GE-P 130V 6A 30W
AL112 GE-P 130V 6A 10W
ASY27 GE-P 25V 0.2A 0.15W
ASY77 GE-P 60V 1A 0.26W 500KHz
ASZ15 GE-P 100V 8A 30W
ASZ18 GE-P 100V 8A 30W
BC107B SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz
BC107C SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz
BC109B SI-N 30V 0.2A 0.3W 300MHz
BC109C SI-N 30V 0.2A 0.3W 150MHz
BC117 SI-N 120V 50mA 0.3W >60MHz
BC119 SI-N 60V 1A 0.8W 10MHz
BC135 SI-N 45V 0.2W >200MHz
BC136 SI-N 60V 0.5A 0.3W >60MHz
BC139 SI-P 40V 0.5A 0.7W
BC141-10 SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz
BC141-16 SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz
BC142 SI-N 80V 1A 0.8W
BC143 SI-P 60V 1A 0.7W AF/DRIVE
BC146 SI-N 20V 50mA 50mW 150MHz
BC161-16 SI-P 60V 1A 0.75W 50MHz
BC177A SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz
BC177B SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz
BC177C SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz
BC190 SI-N 70V 0.1A 0.3W 250MHz
BC285 SI-N 120V 0.1A 0.36W 80MHz
BC300 SI-N 120V 0.5A 6W 120MHz
BC303 SI-P 85V 1A 6W 75MHz
BC313 SI-P 60V 1A 4W 50MHz
BC323 SI-N 100V 5A 0.8W 100MHz
BC327-16 SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz
BC327-25 SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz
BC327-40 SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz
BC336 SI-P 25V 50mA 0.31W 50MHz
BC337-16 SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz
BC337-25 SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz
BC337-40 SI-N 50V 0.8A 0.625W 150MHz
BC368 SI-N 20V 1A 0.8W 100MHz
BC369 SI-P 20V 1A 0.8W
BC376 SI-P 25V 1A 0.625W 150MHz
BC393 SI-P 180V 10mA 40mW
BC441 SI-N 75V 2A 1W
BC448 SI-P 80V 0.3A 0.625W >100
BC449 SI-N 100V 0.3A 0.625W
BC450 SI-P 100V 0.3A 0.625W
BC451 SI-N 50V 0.1A 0.3W >150MHz
BC461 SI-P 75V 2A 1W
BC485 SI-N 45V 1A 0.625W 200MHz
BC487B SI-N 60V 1A 0.625W 200MHz
BC488 SI-P 60V 0.1A 625mW>135MHz
BC489 SI-N 80V 1A 0.625W 200MHz
BC490 SI-P 80V 1A 0.625W 200MHz
BC516 P-DARL 40V 0.4A 0.625W
BC517 N-DARL 40V 0.4A 0.625W
BC538 SI-N 80V 1A 0.625W 100MHz
BC546A SI-N 80V 0.2A 0.5W
BC546B SI-N 80V 0.2A 0.5W
BC546C SI-N 80V 0.1A 0.5W
BC547A SI-N 50V 0.2A 0.5W
BC547B SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz
BC547C SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz
BC550B SI-N 50V 0.2A 0.5W
BC550C SI-N 50V 0.2A 0.5W
BC556A SI-P 60V 0.2A 0.5W
BC556B SI-P 80V 0.2A 0.5W
BC557A SI-P 50V 0.2A 0.5W
BC557B SI-P 50V 0.2A 0.5W
BC557C SI-P 50V 0.2A 0.5W
BC560B SI-P 50V 0.2A 0.5W
BC560C SI-P 50V 0.2A 0.5W
BC618 N-DARL 80V 1A 0.625W B>10
BC639 SI-N 80V 1A 0.8W 100MHz
BC640 SI-P 80V 1A 0.8W 130MHz
BC807-25 SI-P 50V 0.5A 0.25W
BC807-40 SI-P 45V 0.5A 0.3W 100MHz
BC817-16 SI-N 50V 0.5A 0.25W
BC817-25 SI-N 50V 0.5A 0.25W
BC817-40 SI-N 50V 0.5A 0.25W
BC828 SI-P 50V 0.8A 0.8W 100MHz
BC846B SI-N 80V 0.1A 0.25W 1B
BC847A SI-N 50V 0.1A 0.2W
BC847B SI-N 50V 0.1A 0.25W
BC847BR SI-N 50V 0.1A 0.25W SMD
BC847C SI-N 50V 0,1A 0.25W
BC849C SI-N 30V 0.1A 0.25W
BC850C SI-N 45V 0.1A 0.25W
BC856A SI-P 65V 0.1A 150MHz3A
BC856B SI-P 65V 0.1A 150MHz3B
BC857A SI-P 50V 0.1A 150MHz
BC857B SI-P 45V 0.1A 0.2W
BC857BR SI-P 45V 0.1A 0.2W
BC857C SI-P 45V 0.1A 0.25W
BC859B SI-P 30V 0.1A 0.25W
BC860B SI-P 50V 0.1A
BC860C SI-P 50V 0.1A
BC868 SI-N 25V 1A 60MHz
BC869 SI-P 25V 1A 1W 60MHz
BC879 N-DARL 100V 1A 0.8W
BC880 P-DARL 100V 1A 0.8W
BCP68 SI-N 20V 1A 1.5W 60MHz
BCV27 N-DARL 40V 0.5A 0.25W B>1
BCX17 SI-P 50V 0.5A 100MHzT1
BCX17R SI-P 50V 0.5A 100MHzT4
BCX19 SI-N 50V 0.5A 300mW 200MHz
BCX38B N-DARL 80V 0.8A 1W B>4000
BCX53 SI-P 100V 1A 50MHz
BCX56 SI-N 100V 1A 130MHz
BCY59 SI-N 45V 0.2A 1W 250MHz
BCY71 SI-P 45V 0.2A 0.35W
BCY72 SI-P 30V 0.2A 0.35W
BCY79 SI-P 45V 0.2A 1W 180MHz
BCY85 SI-N 100V 0.2A 0.3W
BD109 SI-N60V 3A 15W
BD115 SI-N 245V 0.15A 0.8W
BD129 SI-N 400V 0.5A 17.5W
BD131 SI-N 70V 3A 15W >60MHz
BD132 SI-P 45V 3A 15W >60MHz
BD139 SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz
BD139-16 SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz
BD140 SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz
BD140-16 SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz
BD141 SI-N 140V 8A 117W
BD142 SI-N 50V 15A 117W
BD159 SI-N 375V 0.5A 20W
BD160 SI-N 250V 5A 25W
BD179 SI-N 80V 3A 30W
BD180 SI-P 80V 3A 30W >2MHz
BD183 SI-N 85V 15A 117W
BD201 SI-N 60V 8A 55W
BD201F SI-N 60V 8A 32W
BD204F SI-P 60/60V 8A 60W >7MHz
BD230 SI-N 100V 1.5A 12.5W
BD231 SI-P 100V 1.5A 12.5W
BD232 SI-N 300V 0.25A 7W
BD237 SI-N 100V 2A 25W 3MHz
BD238 SI-P 100V 2A 25W 3MHz
BD239C SI-N 100V 2A 30W 3MHz
BD240 SI-P 45V 2A 30W
BD240C SI-P 100V 2A 30W 3MHz
BD241C SI-N 100V 3A 40W 3MHz
BD241D SI-N 120V 3A 40W 3MHz
BD242C SI-P 100V 3A 40W 3MHz
BD243C SI-N 100V 6A 65W 3MHz
BD243F SI-N 200V 6A 65W 3MHz
BD244C SI-P 100V 6A 65W 3MHz
BD244F SI-P 200V 6A 65W 3MHz
BD250C SI-P 100V 25A 125W 3MHz
BD277 SI-P 45V 7A 70W >10MHz
BD302 SI-P 60V 8A 55W >3MHz
BD303 SI-N 60V 8A 55W >3MHz
BD314 SI-P 80V 10A 150W
BD317 SI-N 100V 16A 200W 1MHz
BD318 SI-P 100V 16A 200W
BD329 SI-N 32V 3A 15W 130MHz
BD330 SI-P 32V 3A 15W
BD335 N-DARL 100V 6A 60W
BD336 P-DARL 100V 6A 60W
BD337 N-DARL+D 120V 6A 60W>10MHz
BD362 SI-P 32V 3A 15W
BD371B SI-N 60V 1,5A 2,5W
BD385 SI-N 60V 1A 10W >250MHz
BD387 SI-N 80V 1A 10W >250MHz
BD410 SI-N 500V 1A 20W
BD411 N-DARL 50V 2A 10W B>25K
BD441 SI-N 80V 4A 36W 3MHz
BD442 SI-P 80V 4A 36W 3MHz
BD515 SI-N 45V 2A 10W 160MHz
BD537 SI-N 80V 8A 50W
BD538 SI-P 80V 4A 50W >3MHz
BD539 SI-N 40V 5A 45W
BD543C SI-N 100V 8A 70W 3MHz
BD545 SI-N 40V 15A 85W 3MHz
BD637 SI-N 100V 2A 3OW >3MHz
BD638 SI-P 100V 2A 30W >3MHz
BD648 P-DARL 80V 8A 62,5W
BD651 N-DARL 120V 8A 62.5W
BD652 P-DARL 120V 8A 62.5W
BD679A N-DARL+D 80V 4A 40W
BD680A P-DARL+D 80V 4A 40W
BD681 N-DARL+D 100V 4A 40W B>75
BD682 P-DARL+D 100V 4A 40W
BD683 N-DARL 120V 4A 40W
BD684 P-DARL 120V 4A 40W
BD711 SI-N 100V 12A 75W
BD712 SI-P 100V 12A 75W POWER
BD722 SI-P 80V 4A 36W >3MHz
BD743C SI-N 110V 15A 90W >5MHz
BD744C SI-P 110V 15A 90W 5MHz
BD750 SI-P 100V 20A 200W
BD751 SI-N 100V 20A 200W
BD791 SI-N 100V 4A 15W
BD792 SI-P 100V 4A 15W
BD801 SI-N 100V 8A 65W >3MHz
BD829 SI-N 100V 1A 8W
BD830 SI-P 100V 1A 8W 75MHz
BD839 SI-N 45V 1.5A 10W 125MHz
BD843 SI-N 100V 1.5A 10W >150MHz
BD877 N-DARL 80V 1A 9W 200MHz
BD879 N-DARL 100V 1A 9W 200MHz
BD880 P-DARL 100V 1A 200MHz
BD901 N-DARL+D 100V 8A 70W
BD902 P-DARL 100V 8A 70W
BD911 SI-N 100V 15A 90W
BD912 SI-P 100V 15A 90W
BD939F SI-N 120V 3A 19W 3MHz
BD941 SI-N 140V 3A 30W 3MHz
BD942 SI-P 140V 3A 30W 3MHz
BD943 SI-N 22V 5A 40W 3MHz
BD948 SI-P 45V 5A 40W 3MHz
BD951 SI-N 80V 5A 40W >3MHz
BD956 SI-P 120V 5A 40W 3MHz
BDT61 N-DARL+D 60V 4A 50W >10MHz
BDT61C N-DARL+D 120V 4A 50W >10MHz
BDT61F N-DARL+D 60V 4A
BDT62C P-DARL 120V 10A 90W B>1K
BDT63C N-DARL 120V 10A 90W B>1K
BDT64C P-DARL 120V 12A 125W B>1K
BDT65C N-DARL 120V 12A 125W B>1K
BDT85A SI-N 100V 15A 125W 20MHz
BDT86A SI-P 100V 15A 125W 20MHz
BDT87 SI-N 120V 15A 125W 10MHz
BDT88 SI-P 120V 12A 117W
BDT95A SI-N 100V 10A 90W 4MHz
BDT96A SI-P 100V 10A 90W 4MHz
BDV64C P-DARL+D 120V 20A 125W B>
BDV65B N-DARL+D 100V 20A 125W B>
BDV65C N-DARL+D 120V 20A 125W B>
BDV66C P-DARL+D 120V 16A 200W 7MHz
BDV66D P-DARL+D 160V 16A 200W
BDW22C SI-P 100V 10A 90W >3MHz
BDW23C N-DARL+D 100V 6A 50W
BDW42 N-DARL 100V 15A 85W B>1K
BDW46 P-DARL 80V 15A 85W B>1K
BDW47 P-DARL 100V 15A 85W B>1K
BDW51C SI-N 100V 15A 125W >3MHz
BDW83C N-DARL 100V 15A 150W
BDW83D N-DARL+D 120V 15A 150W
BDW84C P-DARL 100V 15A 150W
BDW84D P-DARL+D 120V 15A 150W >1
BDW93CF N-DARL 100V 12A 40W ISOLA
BDW94C P-DARL 100V 12A 80W
BDX11 SI-N 160V 10A 117W>0.8MHz
BDX16A SI-P 140V 3A 25W 800KHz
BDX20 SI-P 160V 10A 117W >4MHz
BDX32 SI-N 1700V 4A 40W
BDX33C N-DARL 100V 10A 70W
BDX34C P-DARL 100V 10A 70W
BDX37 SI-N 80V 5A 15W 350ns
BDX44 N-DARL+D 90V 1A 5W 1.5us
BDX47 P-DARL 90V 1A 5W
BDX50 SI-N 160V 16A 150W >800KH
BDX53C N-DARL 100V 6A 60W B=500
BDX53F N-DARL 160V 6A 60W B=500
BDX54C P-DARL 100V 6A 60W B=500
BDX54F P-DARL 160V 6A 60W B=500
BDX62C P-DARL 120V 8A 90W
BDX63C N-DARL 140V 8A 90W
BDX64C P-DARL 120V 12A 117W B>1K
BDX65C N-DARL 120V 12A 117W
BDX66C P-DARL 120V 16A 150W
BDX66C P-DARL 120V 16A 150W
BDX67C N-DARL 120V 16A 150W
BDX71 SI-N 70V 10A 75W >0.8MHz
BDX75 SI-N 45V 16A 75W >0.8MHz
BDX77 SI-N 100V 8A 60W >7MHz
BDX87C N-DARL 100V 12A 120W
BDX88C P-DARL 100V 12A 120W
BDX94 SI-P 80V 8A 90W >4MHz
BDX95 SI-N 100V 8A 90W >4MHz
BDX96 SI-P 100V 8A 90W >4MHz
BDY20 SI-N 100V 15A 117W 1MHz
BDY29 SI-N 100V 30A 220W POWER
BDY56 SI-N 180V 15A 115W >10MHz
BDY58 SI-N 160V 25A 175W
BDY73 SI-N 100V 15A 115W >8KHz
BDY83B SI-P 50V 4A 36W 3MHz
BDY90 SI-N 120V 10A 60W 0.35us
BF115 SI-N 50V 30mA 0.15W
BF120 SI-N 220V 50mA 0.3W
BF125 SI-N AM/FM V/M/O/ZF450MHz
BF152 SI-N 30V 0.2W 800MHz VHF-
BF155 SI-N 40V 20mA 600MHz
BF161 SI-N 50V 20mA 550MHz
BF163 SI-N 40V 20mW 600MHz
BF164 SI-N 40V 0.2W 600MHz
BF166 SI-N 40V 20MA 0.175W 500MHz
BF173 SI-N 40V 25mA 0.23W 600MHz
BF180 SI-N 30V 20mA 675MHz .15W
BF182 SI-N 25V 20mA 650MHz
Código Tensão Potência Código Tensão Potência Código Tensão Potência
1N746 3,3 0,4 1N5227 3,6 0,5 1N4751 30 1 W
1N747 3,6 0,4 1N5228 3,9 0,5 1N4752 33 1 W
1N748 3,9 0,4 1N5229 4,3 0,5 1N4753 36 1 W
1N749 4,3 0,4 1N5230 4,7 0,5 1N4754 39 1 W
1N750 4,7 0,4 1N5231 5,1 0,5 1N4755 43 1 W
1N751 5,1 0,4 1N5232 5,6 0,5 1N4756 47 1 W
1N752 5,6 0,4 1N5234 6,2 0,5 1N4757 51 1 W
1N753 6,2 0,4 1N5235 6,8 0,5 1N4758 56 1 W
1N754 6,8 0,4 1N5236 7,5 0,5 1N4759 62 1 W
1N755 7,5 0,4 1N5237 8,2 0,5 1N4760 68 1 W
1N756 8,2 0,4 1N5239 9,1 0,5 1N4761 75 1 W
1N757 9,1 0,4 1N5240 10 0,5 1N4762 82 1 W
1N758 10 0,4 1N5242 12 0,5 1N4763 91 1 W
1N759 12 0,4 1N5245 15 0,5 1N4764 100 1 W
1N957 6,8 0,4 1N5246 16 0,5 1N5333 3,3 5 W
1N958 7,5 0,4 1N5248 18 0,5 1N5334 3,6 5 W
1N959 8,2 0,4 1N5250 20 0,5 1N5335 3,9 5 W
1N960 9,1 0,4 1N5251 22 0,5 1N5336 4,3 5 W
1N961 10 0,4 1N5252 24 0,5 1N5337 4,7 5 W
1N962 11 0,4 1N5254 27 0,5 1N5338 5,1 5 W
1N963 12 0,4 1N5256 30 0,5 1N5339 5,6 5 W
1N964 13 0,4 1N5257 33 0,5 1N5340 6,0 5 W
1N965 15 0,4 1N5258 36 0,5 1N5341 6,2 5 W
1N966 16 0,4 1N5259 39 0,5 1N5342 6,8 5 W
1N967 18 0,4 1N5260 43 0,5 1N5343 7,5 5 W
1N968 20 0,4 1N5261 47 0,5 1N5344 8,2 5 W
1N969 22 0,4 1N5262 51 0,5 1N5345 8,7 5 W
1N970 24 0,4 1N5263 56 0,5 1N5346 9,1 5 W
1N971 27 0,4 1N5265 62 0,5 1N5347 10 5 W
1N972 30 0,4 1N5266 68 0,5 1N5348 11 5 W
1N973 33 0,4 1N5267 75 0,5 1N5349 12 5 W
1N974 36 0,4 1N5268 82 0,5 1N5350 13 5 W
1N975 39 0,4 1N5270 91 0,5 1N5351 14 5 W
1N976 43 0,4 1N5271 100 0,5 1N5352 15 5 W
1N977 47 0,4 1N4728 3,3 1 W 1N5353 16 5 W
1N978 51 0,4 1N4729 3,6 1 W 1N5354 17 5 W
1N979 56 0,4 1N4730 3,9 1 W 1N5355 18 5 W
1N980 62 0,4 1N4731 4,3 1 W 1N5356 19 5 W
1N981 68 0,4 1N4732 4,7 1 W 1N5357 20 5 W
1N982 75 0,4 1N4733 5,1 1 W 1N5358 22 5 W
1N983 82 0,4 1N4734 5,6 1 W 1N5359 24 5 W
1N984 91 0,4 1N4735 6,2 1 W 1N5361 27 5 W
1N985 100 0,4 1N4736 6,8 1 W 1N5362 28 5 W
1N986 110 0,4 1N4737 7,5 1 W 1N5363 30 5 W
1N987 120 0,4 1N4738 8,2 1 W 1N5364 33 5 W
1N988 130 0,4 1N4739 9,1 1 W 1N5365 36 5 W
1N989 150 0,4 1N4740 10

BRASILSAT B1 BRASILSAT B2 BRASILSAT B3 BRASILSAT B4 INTELSTAR 1002 ATLANTIC BIRD
EXPRESS 3A ATLANTIC BIRD 1 TELSTAR 12 NSS 7 INTELSAT 905 INTELSAT 907
HISPASAT 1C/1D INTELSAT 903 NSS 10 (AMC12) NSS 806 INTELSAT 3R (PAS 3R)( INTELSAT 6B (PAS 6B)
INTELSAT 1R (PAS 1R) INTELSAT 705 INTELSAT 707 INTELSAT 805 INTELSAT 9 (PAS 9) AMAZONAS
ESTRELA DO SUL NANHUEL 1 GALAXY 28 (IA 8) AMC 4 ANIK F1 SATMEX 6
SOLIDARIEDAD 2 SATMEX 5

CANAL POLAR LNB COMUM LNBF MULTIPONTO
REDE GLOBO HORIZONTAL 1430 1430
SBT VERTICAL 1415 2015
TVE HORIZONTAL 1400 1400
REDE TV VERTICAL 1370 1970
REDE BANDEIRANTES HORIZONTAL 1340 1340
REDE RECORD VERTICAL 1290 1890
REDE VIDA HORIZONTAL 1255 1255
TV GAZETA HORIZONTAL 1040 1040
CANÇÃO NOVA VERTICAL 1084 1684
AMAZON SAT VERTICAL 0975 1575
AGRCANAL VERTICAL 0960 1560
CANAL DO BOI HORIZONTAL 1280 1280
TV OCASIONAL HORIZONTAL 1220 1220
TV ESCOLA HORIZONTAL 1380 1380
FUTURA VERTICAL 1060 1660
REDE MULHER VERTICAL 1000 1600
SHOP TIME VERTICAL 1040 1640
JOCKEI HORIZONTAL 1240 1240
TV CAMARA HORIZONTAL 1060 1060
TV SENADO HORIZONTAL 1020 1020
TV DIARIO HORIZONTAL 1080 1080
TV SECULO XXI HORIZONTAL 1000 1000
CANAL RURAL HORIZONTAL 0975 0975
RIT VERTICAL 1140 1740
PARANA EDUCATIVA HORIZONTAL 1320 1320
TV POLISHOP HORIZONTAL 1300 1300
NBR VERTICAL 1120 1120
TV CULTURA VERTICAL 1020 1620
TERRA VIVA HORIZONTAL 1360 1360

CODIGO ORIGINAL

MARCA/MODELO

CODIGO COPECO

STC 0701 ALFA DIGITAL VTC14-3G 14001
FCO 14A042
FTX 14A015
FL 2727 (DNF)
SAMSUNG CVM4967P/4787P
CQA4147
CVP4237P/4237
14002
19-70026-001
19-70026-011
ACER VIEW – 33D 7133
34T 7134T
14003
FCO 14A030C
FL 2700 (DNF)
KFS 61140A
SAMSUNG CVL4955
CVM4967/N/T/W
IBM 2113-003
INFINITI – IE1428SV – IE1435SV – IE1439SV
14004
FEA 238 FEA 194
1501-0261-118
ALFA DIGITAL – VTC 14-5/-6/-7 14005
LZ 132 A
AT 2090/26
ALFA DIGITAL / ITAUTEC / IBM MC&A /COMPAQ / MONYDATA MICROSCAN 2E 14006
FEA 071
FEA 185
ITAUTEC MOD 28L
ALFA DIGITAL VTC 14-1/-3
14007
TFCFB B4037X
CM4828 FBT1
ALFA DIGITAL – VTC 14 – 3GFS 14008
DCF 1580
KFS 60559
MOF 15551
MSH 1FCT31
VIDEOCOMPO 1417-D/1412-E / DAEWOO CMC 1417AE / LEADING EDGE – CMC 1417AT / IBM 8512-003 / MICROQ Q1420 / FACIT M432/M434 /TCE M400/430
VTC 8514S/4955
14009
FFA 95002D
LCE CF0484
VIDEOCOMPO 1418-E/1418-H 14012
TFB 251T
TFB251L
LCE CF 0821
MONYDATA / TATUNG
ELEBRA CM14SBS
COMPAQ 141/473F/613/303U-V40
TCE V10969 / DX 470/ M445 / ZENITH TG 14″
14013
KJF 9503C
660-302-1448A
MASKO CM 1448NA 14060
FEA 634 FEA 374
79A 355-1 79A 348-3
79A 369-4 79A 355-3
CT 8355
AOC MODELO 4VN
FIVE STAR FS4950
FS4993
14061
19.70028.001
LCE CF0689
ACER VIEW 55 7155
DIGITAL PCX-CVC-AC
14062
19.70017.001 ACER VIEW 11D 7011D 14063
47105649 NEC 3D JC1404HMA 14064
CFB 4/046 TERMINAL COLOR WISE WY325 14065
19.70006.001
LCE CF0313
ACER VIEW 7031 14066
FEA 426/TFB 4812 IBM G-50 14067
FSA14A002 COMPAQ PRESARIO 1410 14068
154-218D GOLDSTAR 1505 14069
FSN 14A024
FEA 287 FEA 515
TRONI PV 850D 14070
TFB 275T COMPAQ PRESARIO V410/304U 14071
6174Z – 2001J
6174Z – 2001D
LG STUDIOWORKS 44I/45I/55I 14072
FEA 277 FIVE STAR 514AS 14073
TFB 265T COMPAQ PRESARIO 1525 14074
FSN 14AO29S
6174Z2003F
730-302-850M
FEA 645
PROVIEW PV 850D 14075
FEG 4050 ADD 80119 12002
FEG 4050R/4050RT VGA DIVERSOS 12004
114/115L ANGRA VGA 114/115L
114/150 – FEG 4017
PHILIPS 31671
CGA/TERMINAIS MONO DIVERSOS 114/150
43-74-1407
CFB 4/049
MTEK MT 1428 SVGA
CONTINENTAL CP4967
VC 4963A
14036
EJ 2672 (DNF)
KJF 9215B
TECHMEDIA TCM 214C
UIS MARVE 49638A
MARKVISION VC 4967A
14037
FFA 89002D AJV 1439S/1441
DAEWOO DCM143
14038
FEA 210 TDA BR 2140-C01
SAMURAI 91114/028N
14039
FEA 340
CT 8183 (MERITRON)
LCE CF0959
6174Z – 1388L
MTEK MT 1428NI
MT 1428 SYNCMASTER
OLIVETTI MPSV 1410
14040
KFS 00907A AJV 1439S
VTC V-4987
14041
FN 1414 TECHMEDIA TCM 2148C 14043
FEA 288 AOC 4L – 4V
FIVESTAR FS4950/FS4993
VTC V1428NI
UP DATING 1428
14044
FFA 83012D
ZTFJ 73346A
FFA 83013D
DAEWOO CMC 1427 X1/ 1507 X
VIDEOCOMPO 1427S – 1460XE – 1427X – 1427X1 – 1428X
14046
KFS 61107A METRON HN 4848 14047
ELDOR 1242-0088 OLIVETTI CDU 1435S / HA81-CDU 1431E /HA081 14048
FFA 82025H FIVE STAR 15.1100.012 14NE
TCE DX447/DX447D
14049-A
39L2061AZ MTEK MT 1428D SVGA 14051
19.70034.001 ACER/ASPIRE 7133S 14052
FEA 583
39L2029AZT
AMS 1444/K
TCE JX 449D
FIVE STAR FIVE VISION 110022
14053
JK 1461 FIVE STAR FS M4993/FS 4967 14054
39L648 / 4992#022 MTEK M-1428 SVGA 14055
FN 1504 TECHMEDIA TCM 1548G 14056
KFS 61376 – FN1416
KSF 61434
METRON / HYUNDAY HN4848F HL4848F 14056
730-312-1424
FEA 063
VGART EM 1428
UIS – EDI 1428SV
VTC 8514S
14059
KFS 61101
KFS 61410
KFS 60807A
154-382B
LCE CF0710
*VIDE 14029
VTC V4960*/V4987 UVSYNC IV
UIS TECHM 1428
TECHMEDIA TCM1400G/1448G
FIVE STAR FS 4950NI
PLEXTOR PLEX 28NI
METRON TCM 1448G
DIGITAL VGE 1448T
MARKVISION VC 4967 GS
14026
FL 2732A
FN 1419A
VITEC – VISION MOD 1400
VTC V4960 UVSYNC2
V4967 SYNC
V4967 UVSYNC3
14027
47F13 – 0210M/0212M
ETF 39L406 BZT
ADD – CGD 1438-E
MONYDATA
14028
KFS 60854
LCE CF0394
A 2437462 MJ14K
Devido a duplicidade de modelo usar codigo do flyback
VTC V4960 / V-4967
AAMAZING CM 8489GX
14029
FFA 82012H
FN 1407 (DNF)
UPDATING SVGA 1428
UIS – DAYDT 14V
FIVE STAR – LG1436 /FS4950NE
HURRICANE – MT 1428NE
14030
TFB 4814 UIS DIGITAL DIG 1428NE 14031
FTO 14A041 COMPAQ 472P
SAMTRON SC428VS
HP – D2804A
14032
KJF 9320C
KJF 9303C
660-302-1448
154-388F
EDISON 1439SV
MASKO CM1448
ORION 1428FV
COMAS AM1448
14033
730-3002-1433B
FEA 241
UIS – EDI1439SV
ECOVISION NF848F
TRONI NF-848P
14033
154 – 218B GOLDSTAR 1465DL
1466LR
1466DM
PACKARD BELL 2020
1411SL / 1421SL
14034
TFB 4805B / 4805C
TFB 4806
FEA 306
IBM – 96G3158
VGART – CM1448T / VG1448TLR
VIDEOCOMPO 1438E
14035
FSA 14A003 SAMSUNG NE CQB4147
SAMTRON SC 1428P
COMPAQ PRESARIO 1425
14014
TFB 239S / 239T MONYDATA BR 2040
TATUNG/ELEBRA
PACKARD BELL RC11411/125L
14016
AT 2090/33/39
AT 2094/03/02
LCE CF0612A/VF0532
ETF 35L510 AZT
ETF 39L639 AZT
PHILIPS 7CM 5689/78T – 5299/48T – 4CM 5089
7CM5689/48T – 5699/48T
4CM02-14B5299/48T
COMPAQ 445A (15″) / 445B
COMPAQ PRESARIO CDS520/524
HP D2813
14017
FEA 284
638A – 502
FFA 86012D
LCE CF0724A
ZTFJ 73345A
DAEWOO 1418AD
MICRO Q 1460
HP D2803A
VIDEOCOMPO 1460-SE
TCE-M401
14018
FFA 95003H
FFA 95006H
MSU1FGV79
CFB 4/050
VIDEOCOMPO 1418-AD-3
FIVE STAR OC 143ST39/FS-4967
AJV 1428SN
UIS DAY1428SV
DAYTEK DT 14SNE
HURRICANE MT 14SV28I
14019
TFB 3501 / 39L445 AZT
TFB 3502
VGART 1425 / 1435
VIDEOCOMPO 1414L
14020
FEA 448 – FSN 14A015
TFB 4809 / 4810
IBM G-50
6542/105
14021
154 – 195Q
KJF 9238A
GOLDSTAR 1460DL / 1455DL
SUIPERSYNC D86285
DIGITAL PCX CV-GE
PACKARD BELL 1401S
14022
154 – 218C
154 – 382F
6174Z – 2001A
6174Z – 2001E
GOLDSTAR 1465DLS/1466LRS
1467/1505S/1468
GOLDSTAR STUDIOWORKS 44M
LG 1470
UIS DIG1428SV
14023
6174Z – 2001A DIGITAL PCX-CV-VS 14023-B
FFA 95001D
FFA 95001H
VIDEOCOMPO 1450E
DAEWOO CMC 1420AE
AJV 1428NI
TCE M530D (15″)
14024
FEA 383 / 39L518 AZT
410 – F013
VIDEOCOMPO 4148XE / 1582BH
CONTINENTAL GV 4138C
14025

Muitos monitores usam para processar e amplificar o sinal de vídeo o IC LM1203. Embora este já seja um IC antigo ainda existem muito monitores por aí usando este IC. Este IC é composto de 3 amplificadores para vídeo e tem uma banda passante de 70 Mhz. Os pinos de entrada para os sinais que vem do micro, e irão gerar as imagens, são: 4 que corresponde ao vermelho, 6 que corresponde ao verde e 9 que corresponde ao azul. O nível do sinal em suas entradas geralmente é de 1 Vpp e nas suas saídas é de 6 Vpp. Uma forma de se fazer o controle de contraste quando se usa este IC é usando um potenciômetro entre os pinos 13 e 12. No pino 13 teremos a tensão de Vcc que alimenta o IC (é uma ligação interna deste IC) e ligamos nele um lado do potenciômetro, no pino 12 ligamos o cursor do potenciômetro (10K) e o outro lado do potenciômetro ligamos no terra. O controle de brilho também pode ser feito através da conexão dos pinos 24, 19 e 15 no cursor de um outro potenciômetro. Um lado deste potenciômetro deve estar ligado ao terra e o outro lado ligado através de um resistor ao pino 13, que é o Vcc. Muitos monitores controlam o brilho atuando diretamente sobre a polarização do tubo. Isto é conseguido variando-se a tensão contínua na grade 1 ou grade de controle. Nestes casos os pinos 24, 19 e 15 serão usados, independentemente, para controlar o ganho de cada cor, através de trimpots. Os níveis de vídeo em sua saída deverão ser amplificados por transistores ou por um outro IC. Depois de amplificados serão aplicados aos três catodos e devem ter um nível de 60 Vpp. O controle interno de brilho do IC depende do pulsos que entram na entrada de clamp (pino 14). O circuito de brilho usará como referência o período em que os pulsos tem um nível baixo e que corresponde há uma parte do período de apagamento horizontal.

O pino 11 fornece uma tensão de referência de 2,4 volts para que os amplificadores possam funcionar corretamente. Algumas vezes ele está ligado com os pinos 5, 8 e 10 através de resistores e com os pinos 4, 6 e 9 através de diodos, mas o mais comum é ele estar ligado através de resistores de 10 K ohms com os pinos 4, 6 e 9 (que são as entradas) e os pinos 5, 8 e 10 estarem ligados ao terra através de capacitores de alguns uF.

Se não existir o sinal de clamp, (são pulsos e podem ser vistos com um osciloscópio no pino 14) poderemos não ter imagem na tela. Se uma das cores faltar na tela o problema pode ser o IC ou o componente (transistor) ligado na saída correspondente. É comum encontrarmos soldas frias, capacitores secos e transistores queimados nesta parte do circuito. Em alguns monitores todos estes componentes ficam montados na placa que está conectada com o soquete e em outro ficam na placa principa

Caso não exista imagem no monitor, aumente um pouco o screen (o ajuste de screen geralmente fica no fly-back) e veja se a tela fica cinza claro e tem exploração normal. Se tiver meça a tensão nos pinos de alimentação do IC LM1203, se a alimentação estiver correta (12 volts nos pinos 1, 13, 23, 28) troque o IC. Este IC é um componente que muitas vezes apresenta problemas. Fique esperto na hora de comprar um IC destes para substituição pois existem lojas vendendo estes e outros componentes para monitores usados. Não é que as peças sejam defeituosas é que você deve saber o que está comprando.

Capacitores ligados aos transistores que amplificam o sinal que vem deste IC podem apresentar problemas, caso a tela esteja um pouco escura verifique a condição destes capacitores, principalmente os que estão ligados com as grades de controle, grade screen e catodos. Se a imagem ficar com detalhes com um rastro, verifique os capacitores de acoplamento (são os capacitores pelos quais deve passar o sinal de vídeo). Se este capacitores estiverem com a capacitância baixa teremos uma resposta em freqüência ruim e uma má qualidade de imagem pois os sinais de maior freqüência, que correspondem aos detalhes, serão atenuados. Veja se a blindagem metálica que há nesta placa está bem soldada ao terra. Em alguns monitores só teremos uma imagem perfeita após soldarmos as blindagens e as aterrarmos.

Os pinos 1, 2 e 3 do conector DB15 estão conectados com o LM 1203 através de resistores e capacitores. O pino 1 é o responsável pela cor vermelha, o pino 2 pela cor verde e o pino 3 pela cor azul. Com a mistura correta destas três cores conseguimos todas as outras. Só por curiosidade: os outros pinos do conector DB15 são: 13 e 14 controle para o vertical e o horizontal e os outros pinos são conectados com o terra.

MODELO DEFEITO SOLUÇÃO
DX1568 Com resistor R901 torrado.Preciso do valor. O valor do resistor r 901 é 20K r 902 12k e o 904 18K. Já tive problema com este monitor e o fly pifou.
EM-1417 Mono Sem deflexão horizontal so uma linha. Trocar C616 6,8uF/100V Bipolar
MD15 Pouca largura horizontal ,e, quando H. Size está no máximo,apresenta efeito almofada. Trocar o capacitor( C423 – 330K . 400V ).Que perdeu seu valor de capacitância.
MD17 Fonte desarma . quando desliguei o +B do TSH retirei todos os pinos do fly back, fiz jumpers nos transistores suspeitos e o bandido continuou desarmando. medi todas as resistências estão ok, os mosfets ok, acho que deve ter um curto no secundário ou no primário . Achado o problema.Está no fly-back.
MD17 Os mosfets do meio da placa não estão recebendo energia medi no secundário do transformador que está ligado com o primário na fonte primária é encontrei valores de voltagem alternada. Já desconectei o coletor do tsh e desconectei todos os pinos do fly e continua desarmando a fonte. Mensurei as resistências e estão boas.Problema resolvido, fusível, capacitor perto da gaiola do fly-back e o fly-back.
JD144K Estou com este monitor fazendo aquele efeito fumaça do lado esquerdo da tela. Ja encontrei o tal problema que faz essa tal fumaça . Um capacitor do secundario da fonte dos 130 volts 22uf / 250 esgotado .
MD15-1 Sai totalmente fora de foco quando esquenta, apos dez minutos as letras ficam toda atrapalhadas. coloque um Kit Foco.
MD15-1 Está esquentando o TSH. Já troquei o FET do B+, capacitor de filtro do B+, Capacitor do coletor do TSH e não resolveu.Acho que deve ser algum problema na base do TSH, mas não achei nada ainda.Troque o diodo D408 (fuga) que fica na gaiola do fly back.Valeu amigo, já troquei tal diodo e monitor está funcionando.
MD15-1 Apos 10 minutos fica totalmente fora de foco. Apos a colocação do kit-foco ficou normal.
MD15-1 Monitor com tela verde. Na saida do amplificador vídeo, (pino do sinal verde) tem um transistor PN 2369 que foi medido suas junções, e aparentemente estava bom. Porém, acredito que estava saturando deixando a tela toda verde. Acidentalmente durante uma medição, houve a queima do mesmo revelando o azul e vermelho.Caso alguém tenha um problema semelhante com monitor Microtec MD15-1, não tentar usar transistor PH2369 pois o mesmo não funciona.
MD15-1 Não liga, fonte apenas querendo armar e não armava (Não oscilava). Foi constatado que o FET Q812 da fonte em série que alimenta o flyback B+ estava em curto.
MD15-1 Aquecia demais o TSH. Troquei o diodo D408 (fuga) que fica na gaiola do fly back.
MD15-9 Não funciona. Analizando o circuíto,encontrei transistor saída (C5802) e (IRF 634) em curto.Fiz a troca funcionou uns 10seg,em seguida parou de funcionar. Fiz uma nova análise e novamente em curto,só que dessa vez o (IRF 634) em curto. Um detalhe é que sem o FET o monitor funciona normalmente,sem afetar a imagem.pelo visto, esse aí é Proview, então seria bom verificar, alem do que o pessoal disse, o diodo entre o dreno do IRF e o positivo do capacitor (deve ser de 22uF/250V). Proview é danado pra dar defeito aí, só perde pros AOC…Realmente era o capacitor eletrolítico (10uf/250).
Microtec 15 Tela reduzida (horizontal). Resistor R553(2 ohms)aberto.
Microtec 15 Tela toda tremendo como se tivesse fora de sincronismo. capacitor de poliester C313.
MT1428 Falta largura sem ajuste no potencômetro. Q404 pifado.
MT1428 Tela toda tremendo como se tivesse fora de sincronismo. Trocado capacitor de poliester C313,que fica bem proximo ao ci de saída vertical, na verdade do lado do ci em baixo da chapinha que faz função de dissipad
MT1428 Ele não ajusta almofada,e apresenta deficiencia na largura. verifique os fets e todos os componentes (incluindo aqueles capacitores grandes de poliester) que ficam no circuito horizontal o problema deve estar por ali.
MT1428 Vertical fechado. Esse monitor queima muito frequentemente o CI UC 201 (TDA1175).Percebi que isso acontece devido ao superaquecimento do CI.Dica:troque R207 para 4,7R / 5W Metal Filme(O valor original é 1R).O CI esquentará bem menos aumentando assim sua vida útil.Não esqueça de trocar o CI também caso ele esteja queimado.
MT1428 SEM TENSÃO NO SECUNDÁRIO. C910 ESR ELEVADO E C911 SECO + TROCAR 4N35…
MT1428 Fazendo riscos na imagem ( sombra arrastada ). Quando chegou pra mim , nem ligava . Troquei o acoplador da fonte (4n35 ) e voltou a funcionar , porem ficou com este outro defeito.o defeito são 3 capacitores eletroliticos na placa do tubo de 1mFx50V BIPOLAR, eles estão próximos ao TRs de saida RGB. De uma verificada tbém no cap. elet. de 100mFx16v na fonte de 12V.
MT1428 NÃO LIGAVA. DESCOBRI QUE TINHA UM DIODO E UM TRANSISTOR EM CURTO, SEM ESSES COMPONENTES O MONITOR LIGA, MAS FICA COM A IMAGEM TODA TREMIDA. QUANDO TROCO ESSES COMPONENTES ACONTECE O SEGUINTE:O MONITOR LIGA E DEPOIS DE 5 SEGUNDOS A IMAGEM FICA VERMELHA, AZUL, AMARELA E DAÍ A FONTE DESARMA E QUEIMA OS MESMOS COMPONENTES QUE TROQUEI. ESSA TRILHA GHEGA EM UM CI HEF4052BN, MAS NÃO TENHO O ESQUEMA PRA SABER O QUE O CI FAZ….. HEF4052 é um multiplexador analogico, num monitor geralmente ele faz parte do detector de modo. O pino 8 é o terra, e o 16 é a alimentação, que geralmente é 5 volts, mas tambem pode funcionar com mais.. tipo 8 ou 12 volts.Se tiver duvida sobre o estado do integrado, troque-o.. ele é barato e facil de encontrar. Basta pedir por “4052”, as letras antes e depois do numero não fazem diferença.
MT1428 Não abre vertical e Hsize sem ajuste. Trocado o ci TDA1170S e trocado o potenciometro de 10k hsize.
MT1428 Oscila normal,acende o tubo,tem screen, mas não aparece a trama,não aciona o controle de brilho. Trocar Q608 que é o B857,coloquei o Tip42 no lugar. Trocar também o capacitor de 10microX 250V que fica no canto próximo ao flyback ,circuito do ABL.
MT1428 Tela reduzida . estava com quatro dos seis potenciometros do painel com resistencia alterada,ao trocá-los o vertical e horizontal voltaram a funcionar .
MT1428 Está com a tela toda verde. Experimente inverter os cabos do RGB, ou desligar apenas o G e ver que acontece, nao messa o trasistor troque-o compare as tensões de coletor e base de cada 1.se tiver escop.compare os pulsos de chegada, se tiver igual oproblema pode estar no proprio cinescopio ver resistores aberto alterado…VERIFIQUE O TRANSISTOR AMPLIFICADOR DE VIDEO DESTE MODELO, SE NÃO ME ENGANO É O C3953.SE O REFERIDO ENTRAR EM CURTO ENTRE BASE E EMISSOR ACONTECERA ESTE DEFEITO DE SATURAÇÃO DE COR.
MT1428 Não liga. verifiquei as tensões no capacitor de entrada apresenta 170 volts, porém qdo coloco a ponteira do multímetro no transistor principal da fonte, ele automaticamente aciona , dá a partida.Encontrei o d400 que estava em curto, substitui e pronto.
MT1428 Este monitor apresentava o seguinte defeito: após uns 5 minutos estando ligado o vertical começava a dobrar na parte inferior do vídeo. Substituí os capacitores do cto.vertical, mas o defeito estava no CI.TDA-1175,após a subst.do CI. o monitor voltou a funcionar normalmente!
MT1428 Valor da fonte principal. Qual o valor de +B deste monitor ? Estou com um com +B 88V e a tela esta pequena.Esta tensão em média e 90 a 100v na resolução 640x 480,tente regular um trmpot que fica na fonte com o multimetro na escala para 200V DC e ajuste para uns 92V,ou para alentar a largura ajuste o trimpot de largura que fica no hori
MT1428 Com as cores borradas. Esse problema apareceu apos a resolda do CI LM1203N pois o mesmo esta sem o vermelho com a troca do LM1203n deu uma boa melhorada na aparencia, e mas um ajuste na convergencia ficou OK…o problema do red é o cabo de sinal .verifique os capacitores,normalmente de 1uF.com a troca do capacitor filtro RGB o problema se resolveu.Necessitou tambem de um pequeno ajuste interno de contraste
MT1428 Queimando vertical. Troque o R 207 para 4,7R/5w metal filme o valor original é 1R. Troque o CI também caso esteje queimado também.
MT1428 Não liga. Era causado pelo acoplador optico 4n35, localizado na fonte. Foi trocar e
MT1428 Está com a metade da tela para baixo mostrando os caracteres a outra metade para cima nao aparece nada. troquei o tda1675a olhei os resistores do vertical troquei alguns capacitores e nada .este monitor é color a placa de ajuste de horiz e vertical fica separada do ajuste de brilho etc.Deve ter algum diodo perto do TDA da vertical com problema, talvez fuga. Dê uma olhada. realmente tinha um diodo o 1N4002 no circuito perto do tda que estava com fuga foi trocar o bacana e o monitor funcionou.
MT1428 1448 QUEIMA SAIDA HORIZONTAL E FONTE COM BARULHO. Troque todos os eletrolíticos do primário da fonte0.47mf (pode colocar de 1mf), 4,7mf e o de 150mf (pode colocar de 220mf)depois confira a tens_`ao e ajuste no trimpot caso esteja errada, se nao souber exatamente quanto, ajuste a tensao do filamento do tubo para 6,3 V.
MT1428 D Coloco o tsh q-401e funciona por pouco tempo + ou – 1 hora e queima, já acondeceu 2 vezes. arrumei um desses lá no serviço, mas não sei se é o mesmo chassi do seu (o modelo é exatamente o mesmo), e o C440 é um ceramico de 10nF, ligado no R458, perto do flyback. Sobre o aquecimento do transistor, os mais “suspeitos” são: C418, C417, C412, R423, R425 e C063. Ah, o TSH que veio nesse daqui é o 2SC5149.
MT1428 D A IMAGEM FICA TREMENDO AS VEZES, DEPOIS PARA, E VOLTA A TREMER E AS PISCA MEIO RÁPIDO DEIXANDO A TELA UM POUCO ESCURA. de uma verificada nas soldas principalmente no horizontal e a escurecida da tela tem um capacitor ligado no G2 na placa do tubo que pode causar esse problema. Nem iria imaginar que podia ser aquele componente a tela escura mas tá resolvido.
MT1428 D Não ajusta largura horizontal. O diodo D408 – SF3006 estava em curto.
MT1428 D Nao tem tensão na fonte, está morto apagado.já troquei ci-uc3842, mos k 1118, tem tensão até o ci, ele não arma de jeito nenhum, está me deixando louco, já saquei o flyblack e nada, já foi verificado quase todo o circuito, tem um diodo d-115 que está em curto na placa e quandosaca da placa está ok, tambem quando tira a placa do cinescopio ele sai docurto. o problema era o resistor R114=51ohms.estava alterado sua resistência.
MT1428 digital Se encontrava com a parte de baixo da imagem(cerca de 3cm)deslocada para a parte superior da tela. problema resolvido no circuito vertical com a troca de 01 capacitor de poliester de 100k.
MT1428 svga Com problemas no vertical.troquei o TDA1175 e um capacitor eletrolítico de 25V e 100uf, agora dá a imagem, está nítida e sem problema, mas o quadro está de tamanho médio, não abre o problema é só na altura, na largura tudo OK. o CI original desse monitor é realmente o TDA1175? você trocou por um igual? Eu já peguei esse problema em monitores MTEK mas usando o CI TDA1170N e troquei por um TDA1170S e ficou com esse problema(tela pequena) daí constatei que o CI TDA1170S não substitui o TDA1170N. Experimente colocar o TDA1170N.
Syncmaster+ Fazendo riscos na imagem ( sombra arrastada ) Ja ouvi alguem usar o termo cauda de cometa para este defeito. ja substitui os capacitores por volta do LM1203 e inclusive o LM1203 , mas nao mudou nada.Quando chegou pra mim , nem ligava . Troquei o acoplador da fonte (4n35 ) e voltou a funcionar , porem ficou com este outro defeito.o defeito são 3 capacitores eletroliticos na placa do tubo de 1mFx50V BIPOLAR, eles estão próximos ao TRs de saida RGB. De uma verificada tbém no cap. elet. de 100mFx16v na fonte de 12V.
VGA-14 Apagado, fonte piscando (Arma e desarma). Foi trocado o transistor Q-805 IRF-620 em curto.
VGA-14NE Fonte com 129 Volts. Foi trocado o Tiristor KA3842 capacitor C418 5K1X1600 Volts.
VGA-14NE Função centragem e pincushion não atua e quadro reduzido. Foi trocado o capacitor C418 5K1X1600 Volts.

erificação inicial:

Sem o disco empurre a unidade até o final do curso, ligue o aparelho na função CD e verifique se:

1 – A unidade se desloca até bater na chave.

2 – O led da unidade acende.

3 – As bobinas da unidade se movimentampara cima e para baixo.

4 – Após efetuar todas as funções acima é mostrado “NO DISC”.

Se esses passos forem seguidos em sequência e estiverem funcionando tudo em ordem podemos constatar que o IC SAA7325, , a fita e a unidade ótica estão bons.

DISCO NÃO GIRA – Verifique a linha do pino 8 ao 13 do SAA7325, linha Din (pino 5 do IC TZA1025) em busca de capacitor SMD, resistor alterado ou falta de corrente no diodo. Nesse ultimo caso a unidade não acende.

O DISCO GIRA RAPIDO NO SENTIDO CORRETO, O MOTOR SLED VAI SE DESLOCANDO LENTAMENTE E NÃO ENCONTRA O TOC (numero de faixas) E FICA GIRANDO CONTINUAMENTE – Nesse caso a unidade não esta focalizando, experimente efetuar os seguintes procedimentos. A)Alterar R708 de 12K para 5K6 de acordo com a circular tecnica 14. B) Cabo Flat com mal contato ou rompido. C) Capacitores SMD da linha dos pinos 8 ao 13 do SAA7325 alterado ou aberto.

O DISCO ESTA GIRANDO RAPIDO OU NÃOE EM SEGUIDA O MOTOR INVERTE A ROTAÇÃO E O MOTOR SLED SE DESLOCA ATÉ O FINAL E FICA FAZENDO BARULHO CONTINUAMENTE SEM PARAR – Verifique os capacitores da linha dos pinos 8 ao 13 do SAA7325 até o conector da fita flat da unidade. NOTA: Nesse ultimo caso, os capacitores com fuga (apresntando resistencia ou aberto) fazem exatamente o mesmo problema, portanto, não tente fazer testes retirando-o do local. Reconsda-se o tecnico dispor de valores iguais(220pF e 4pF cerâmico ou poliester convencionais), retirano o par de uma da linhas , substituindo e efetuando testes para verificar quais estão com problema. Esses capacitores SMD ja estão sendo fornecidos pelo fabricante.

O DISCO GIRA, LÊ O TOC NORMALMENTE, COMEÇA A EFETUAR A LEITURA DA MÚSICA E LOGO EM SEGUIDA SE PERDE ENTRDO EM STOP – Verificar componetes do drive do motor disc alterado (geralmente resistor ou capacitor). Não substitua os CIs, unidades óticas e sem sequer verificar o sinal de RF. Esse sinal é composto de 3 senóides e deve apresentar um sinal limpo e com amplitudeigual ou superior a 1,2Vpp sendo que não é conselhavel valores acima de 1,4Vpp.

DISPLAY NÃO ACENDE – Normalmente é um fusistor aberto, ele é de cor amarelo, fica na placa do display ou na placa principal. Tem a forma de 1 resistor de 1W, porém amarelado.

CHAVES DO PAINEL FALHANDO – Limpá-las com álcool isopropílico ou troca-las. Nunca usar óleo lubrificante para limpá-las.

POTENCIOMETRO DE VOLUME NÃO ATUA – Bom, ele gira mas não há indicação numérica do aumento de volume. No display: solte as travas laterais do potenciometro e puxe o eixo. Limpe todas os contatos do eixo e a parte interna do mesmocom isopropílico. Aumente ligeiramente a pressão dos contatos internos. remonte e coloque novamente na placa sem inverter as ligações.

APARELHO NÃO LIGA – Verificar fusíveis da fonte, caso estejam ok, verificar os fusistores amarelos que existem nessa placa.

SEM AUDIO – Se houver indicação de volume ao girar o botão, ver a saída de áudio. Geralmente as saídas são formadas por um conjunto de transistores ou circuito integrado do tipo STK.

FM NÃO PARA NAS ESTAÇÕES – Ajustar a bobina que esta ligada com o AFC. Para isto, por meio do esquema do aparelho, encontre o CI que esta ligado com essa bobina por intermédio do diagrana dentro do CI. Não conseguindo o ajuste troque a bobina.

Próxima Página »